Lao CSO Platform

ນັກພັດທະນາຊຸມຊົນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ

Description

ໂອກາດດີດີ ກັບມາອີກແລ້ວ! ກັບການຝຶກອົບຮົມຜູ້ນຳໄວຫນຸ່ມພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ນັກພັດທະນາຊຸມຊົນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ” ຊຸດທີ 8✨ ເປັນການຝຶກອົບຮົມ ທີ່ສົ່ງເສີມໄວຫນຸ່ມລາວ ໄດ້ພັດທະນາທັກສະທີ່ຈຳເປັນຕໍ່ຕົນເອງ, ຊຸມຊົນ ແລະ ສັງຄົມ.

💥 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຝຶກອົບຮົມ “ຟຣີ’’ 💥 ສໍາລັບນັກຮຽນທີ່ມາຈາກຕ່າງແຂວງ ຖ້າໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກ ພວກເຮົາມີຄ່າເດີນທາງ, ທີ່ພັກ ແລະ ອາຫານສວາຍໃຫ້.

#ພິເສດ:
– ພາຍຫຼັງການຝຶກອົບຮົມພວກເຮົາມີ ທຶນຂະໜາດນ້ອຍ ໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ລົງໄປປະຕິບັດໃນຊຸມຊົນຂອງຕົນອີກດ້ວຍ.
– ມີໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ Young Leaders ທີ່ ສຮຮ ຮ່ວມມືກັບ UnionAIDS New Zealand.
#ວິທີສະໝັກ
ສະໝັກໄດ້ທີ່ Google form ຕາມ Link ລຸ່ມນີ້:
https://forms.gle/ne12RCRbTtYkgUn7A

📌ສູນພັດທະນາການຮຽນຮູ້ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ຫຼື (ສຮຮ) ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານ ໂພນພະເນົາ, ຮ່ອມ 10, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ :
020 93656463 (ທ້າວ ລ່ອງຈຸ່ນ)
020 29891191 (ນາງ ສຸລິນດາ )

Contact