Lao CSO Platform

ກອງທຶນ Equipe France Fund - CSO ປະກາດຮັບສະໝັກໂຄງການ 2024 

Funding Description

ກອງທຶນ Equipe France Fund – CSO ປະກາດຮັບສະໝັກໂຄງການ 2024

ກອງທຶນ FEF-OSC 2024 ເປີດຮັບສະໝັກໂຄງການ ຈົນເຖິງວັນທີ 31/05/2024.

ກອງທຶນ Equipe France Fund – CSO ແມ່ນແຜນທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກສະຖານທູດຝຣັ່ງ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມຂອງລາວ (OSC) ທີ່ຕ້ອງການສະເໜີໂຄງ ການທີ່ສຸມໃສ່ບັນຫາຄວາມສະເໝີພາບ ລະຫວ່າງ ຍິງ-ຊາຍ.

PNG

ທ່ານແມ່ນ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສົງຄົມຂອງລາວບໍ່ ? ທ່ານມີໂຄງການສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບ ຍີງ-ຊາຍ ແບບສ້າງສັນບໍ່ ?

ກະລຸນາກວດເບິ່ງສິດ ແລະ ເງື່ອນໄຂໃນການສະໝັກ ເພື່ອຍື່ນສະໝັກໂຄງການພາຍໃຕ້ກອງທຶນ FEF-OSC 2024 ຊື່ງເປີດຮັບສະໝັກໂຄງການສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບ ຍີງ-ຊາຍ ຈົນເຖິງວັນທີ 20/05/2024.
ແຜນທຶນ FEF-OSC 2024 ນີ້ ມີເປົ້າໝາຍສະໜັບສະໜູນການເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມຂອງລາວ. ເປັນແຜນທຶນຊ່ວຍເຫຼືອໂຄງການຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຄວາມຄິດລິເລີ່ມການພັດທະນາທີ່ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ປະຊາຊົນຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ລວມທັງ ຄວາມຄິດລິເລີ່ມໃນການເສີມສ້າງຄວາມຄວາມເຂັ້ງແຂງ ຄວາມສາມາດ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນພາຍໃນອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ.

ກະລຸນາເຂົ້າເບິ່ງລາຍລະອຽດ ເງື່ອນໄຂ ແລະ ເອກະສານຈຳເປັນໃນການສະໝັກໂຄງການ ໄດ້ລຸ່ມນີ້ :

-  Fonds Equipe France-OSC Call for projects (Lao version)
-  Fonds Equipe France-OSC Call for projects (English version)
-  Fonds Equipe France-OSC Call for projects (French version)
-  Fonds Equipe France-OSC Application Form
-  Fonds Equipe France-OSC 2024 FAQ

FEF OSC 2024 Appel à projets_LAO
(PDF – 320.7 ko)

FEF OSC 2024 Call for projects_ENG
(PDF – 204.2 ko)

FEF OSC 2024 Appel à projets_FR
(PDF – 224.4 ko)

Fonds Equipe France-OSC Application Form
(Word – 352.4 ko)

FEF-OSC 2024 FAQ
(PDF – 178.2 ko)

Contact