Lao CSO Platform

ປະກາດຮັບສະໝັກ ຜູ້ປະສານງານໂຄງການ 02 ຕຳແໜ່ງ

Job Description

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ

 • ຕຳແໜ່ງ: 02 ຕຳແໜ່ງ
 • ໄລຍະເວລາສັນຍາ: ປີຕໍ່ປີ
 • ລາຍງານເຖິງ: ຜູ້ປະສານງານໂຄງການ
 • ບ່ອນປະຈຳການ: ແຂວງຈໍາປາສັກ
 • ປິດຮັບສະໝັກ: 19 ກໍລະກົດ 2024 (17:00 ໂມງ)

ສະມາຄົມພວກເຮົາມີຄວາມຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານ ຕຳແໜ່ງວິຊາການໂຄງການ ປະຈໍາສູນ ຈໍານວນ 02 ຕຳແໜ່ງ;

ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ:

 • ສັນຊາດລາວ ອາຍຸບໍ່ເກີນ 35 ປີ ຈົບຊັ້ນສູງຂຶ້ນໄປດ້ານກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ຫຼື ສາຂາອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
 • ມີປະສົບການ ຫຼື ທັກສະໃນການຂະຫຍາຍພັນພືດ ແລະ ສັດ; ມີປະສົບການ ຫຼື ທັກສະກ່ຽວການຜະລິດກະສິກຳແບບອິນຊີ:
 • ມີທັກສະຄອມພິວເຕີໃນລະດັບພື້ນຖານ ແລະ ສາມາດນໍາໃຊ້ໂປຣແກຣມໄດ້ເຊັ່ນ: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Email ແລະ ອື່ນໆ;
 • ເປັນຄົນພື້ນທີ່ແຂວງ ຈຳປາສັກ ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ.

ບ່ອນປະຈຳການ:

 • ປະຈຳການຢູ່ສູນ ສະຖານີຮຽນຮູ້ເຕັກນິກກະສິກຳແບບຊຸມຊົນບ້ານແກ້ງເກ່ຍ, ເມືອງບາຈຽງຈະເລີນສຸກ, ແຂວງຈຳປາສັກ;
 • ມີສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກພື້ນຖານ: ສະຖານທີ່ພັກ, ນໍ້າ, ໄຟຟ້າ ແລະ ອື່ນໆ….

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:

 • ວາງແຜນ ແລະ ອອກແບບກິດຈະກຳພາຍໃນສູນ ເພື່ອສ້າງເປັນສູນຮຽນຮູ້ ແລະ ແລກປ່ຽນເຕັກນິກນິເວດກະສິກຳ.
 • ຮັບຜິດຊອບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳພາຍໃນສູນ ເຊັ່ນວ່າ: ການປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດ, ຂະຫຍາຍພັນພືດ ແລະ ສັດ, ກ້າເບ້ຍ
 • ໄມ້ ແລະ ດູແລຮັກສາແນວພັນພືດ;
 • ປະສານງານກັບຊຸມຊົນ, ຄູ່ຮ່ວມງານພາກລັດ, ຫ່າງຮ້ານ, ຕະຫຼາດຊຸມຊົນ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
 • ສະຫຼຸບລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ, ບັນຫາ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ ພາຍໃນສູນ; ຈົດບັນທຶກຂໍ້ມູນກິດຈະກຳພາຍໃນສູນ;
 • ບໍລິຫານຈັດການສູນ ໃຫ້ບັນລຸຈຸດປະສົງ, ເປົ້າໝາຍ ແລະ ແຜນພັດທະນາຂອງສູນ;

ຂໍ້ມູນໃນການສະໝັກ:

ທ່ານໃດທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ ແມ່ນສາມາດສົ່ງຈົດໝາຍສະໝັກວຽກ (Cover Letter) ແລະ ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້ (CV) ມາໄດ້ທີ່ອີເມວ

souvanny@armi.la ແລະ info@armi.la, ຫຼື ສະໝັກຜ່ານສົ່ງ https://ee.kobotoolbox.org/x/KFfamPeB

ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບພວກເຮົາແມ່ນເບິ່ງໄດ້ທີ່ www.armi.la.

Contact