Lao CSO Platform

ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກຊຸມຊົນເມືອງສະໝ້ວຍ

Job Description

ລາຍລະອຽດ ໜ້າວຽກ

ຕຳແໜ່ງ
ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກຊຸມຊົນເມືອງສະໝ້ວຍ

ສະຖານທີ
ເມືອງສະໝ້ວຍ, ແຂວງ ສາລະວັນ

ໂຄງການ
ປັບປຸງການເຂົ້າເຖີງການໃຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບສຳລັບແມ່ຍິງ, ເດັກເກີດໃໝ່ ແລະ ເດັກນ້ອຍ

ລາຍງານເຖີງ
ຜູ້ຮັບຜິດຊອບໂຄງການ ( ເມືອງຮຸນ ແລະ ເມືອງ ສະໝ້ວຍ)

 

ຈຸດປະສົງ

ສະມາຄົມສຸຂະພາບຊຸມຊົນ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ໄດ້ຮ່ວມມືກັບ ອົງການແພນລາວເພື່ອປັບປຸງການໃຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບສຳລັບແມ່ຍິງ, ເດັກນ້ອຍເກີດໃໝ່ ແລະ ໄວໜຸ່ມ ທີ່ເມືອງຮຸນ (ແຂວງອຸດົມໄຊ) ແລະ ເມືອງສະໝ້ວຍ (ແຂວງ ສາລາວັນ). ໂຄງການນີ້ແມ່ນໄດ້ຮັບທຶນຈາກກະຊວງ ການຮ່ວມມື ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ຂອງປະເທດ ເຢຍລະມັນຜ່ານທາງອົງການແພລນປະຈຳລາວ ພາຍໃຕ້ FAD LAO100117

ດັ່ງນັ້ນ, ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ(CDF) ຈະຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຫນ້າທີຢ່າງເຕັມປ່ຽມໃນການປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບຂອງແມ່ຍິງ ,ເດັກເກີດໃໝ່ ແລະ ເດັກນ້ອຍຂອງໂຄງການຢູ່ເມືອງສະໝ້ວຍ ແຂວງສາລະວັນ ເພື່ອນໍາພາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ໂຄງການບັນລຸເປົ້້າໝາຍ.

ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ

 • ຜູ້ຊ່ວຍອຳນວຍຄວາມສະດວກຈະຕ້ອງມີພາລະບົດບາດສຳຄັນທາງດ້ານວິຊາການ ການສະໜັບສະນູນການສົ່ງເສີມ WASH MNCH ແລະ ທາງໂພຊະນາການໃນການດຳເນີນໂຄງການ.
 • ດຳເນີນການປະເມີນຄວາມອາດສາມາດໃນການເຂົ້າເຖີງ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດການສ້າງຂະບວນການໃຫ້ກັບທີມງານ (ຄູ່ຮ່ວມງານທາງພາກລັດ) ໂດຍການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການຈາກ CHIAs ແລະ ທີມງານຈາກ ອົງການແພນລາວ PIL
 • ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການການຮຽນຮູ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງສໍາລັບພະນັກງານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານເພື່ອ ຄຸນນະພາບຂອງໂຄງການ.
 • ກໍານົດຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ສະຫນອງການສະຫນັບສະໜູນ ແລະ ການຊີ້ນໍາທີ່ເໝາະສົມກັບພະນັກງານແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານ.
 • ກໍານົດ, ບັນທຶກແນວທາງປະຕິບັດ, ກໍລະນີສຶກສາສໍາລັບການຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ ແລະ ການຂະຫຍາຍຂື້ນ.
 • ຊ່ວຍເຫຼືອໃນປັບປຸງການອອກແບບດ້ານວິຊາການ, ແນວທາງ ແລະ ວິທີການສະທ້ອນປະສົບການບົດຮຽນຈາກພາກສະໜາມ.

ໜ້າທີ່ ແລະ ໜ້າວຽກ

 1. ການປະສານໂຄງການ
 • ປະສານ​ສົມທົບ​ກັບ​ທຸກ​ພາກສ່ວນ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ເຊັ່ນ: ພະແນກ​ສາທາລະນະສຸກ​ແຂວງ​ສາລະ​ວັນ, ຫ້ອງການ​ສາທາ​ລະນະ​ສຸກ​ເມືອງ​ສະໝ້ວຍ (DHO), ພ້ອມ​ທັງ​ອຳນາດ​ການ​ປົກຄອງ​ເມືອງ, ອຳນາດ​ການ​ປົກຄອງ​ບ້ານ ​ແລະ ສຸກສາລາ​ຂັ້ນ​ບ້ານ, ອົງການແພນປະຈຳ​ລາວ, ​ແລະ ບັນດາ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ງານທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ;
 • ຕາງໜ້າໃຫ້ CHIAs ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ແລະ ກອງປະຊຸມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດຕາມຄວາມຕ້ອງການ
 • ສ້າງສາຍພົວພັນທີ່ດີກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ທຶນ;
 • ປະສານງານກັບພະນັກງານ CHIAs ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອໂຄງການພາຍໃນອື່ນໆ
 1. ອອກແບບໂຄງການ
 • ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ໃນ​ການ​ສະ​ແຫວ​ງຫາ ​ແລະ ບັນຈຸ​ພະນັກງານ​ໂຄງການ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ທັງ​ໝົດ​ຕາມ​ຄວາມ​ຕ້ອງການ;
 • ສຶກສາບົດສະເໜີໂຄງການ, ແຜນງົບປະມານ, ແຜນວຽກ ແລະ ກອບຂອງຜົນ;
 • ຊ່ວຍຜູ້ຮັບຜິດຊອບການໂຄງການ ແລະ ພະນັກງານຂອງ CHIAs ກະກຽມເອກະສານໂຄງການທັງຫມົດສໍາລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, ກອງປະຊຸມກ່ອນໂຄງການ ແລະ ກອງປະຊຸມລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ.
 • ຊ່ວຍຜູ້ຈັດການໂຄງການເພື່ອປະສານງານກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານໃນການເຊັນ MOA / MoU / ຂໍ້ຕົກລົງສໍາລັບໂຄງການ;
 • ຊ່ວຍສ້າງແຜນວຽກປະຈຳປີຂອງໂຄງການທີ່ຈະແຈ້ງໃຫ້ແກ່ຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

 

 1. ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ
 • ຮ່ວມກັບພະນັກງານວິຊາການຂອງ CHIAs ແລະ ທີມງານ Plan International in Laos (PIL) ໃນການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ Community Led-Total Sanitation (CLTS), CLTS Plus, SBCC, ແລະ ອື່ນໆ ໃຫ້ແກ່ທີມງານເມືອງ, ອາສາສະໝັກບ້ານ ເພື່ອປັບປຸງຄວາມອາດສາມາດໃນການສ້າງເສີມຂະຫຍາຍຂອງ MCH, WASH ແລະ ຜົນກະທົບດ້ານໂພຊະນາການໃນ 1000 ວັນທໍາອິດຂອງຊີວິດ, ໂດຍອີງໃສ່ PIL ແລະ ການປັບປຸງຄໍາແນະນໍາຈາກອຸປະກອນຂອງການຝຶກອົບຮົມຂອງ MoH
 • ຊ່ວຍໃນການກໍານົດ ແລະ ວິເຄາະຊ່ອງຫວ່າງທາງດ້ານຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ການປະຕິບັດໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີຈຸດປະສົງຂອງການປ່ຽນແປງຂອງພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ແນະນໍາພື້ນທີ່ທີ່ໂຄງການສາມາດໃຫ້ການສະຫນັບສະຫນູນການພັດທະນາຄວາມສາມາດຂອງທີມງານຂອງເມືອງ ແລະ ພະນັກງານຄູ່ຮ່ວມງານຂອງລັດຖະບານ.
 • ຈັດຕັ້ງການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານທັງໝົດ ເພື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.

 

 1. ການດຳເນີນໂຄງການ
 • ກະກຽມແຜນວຽກໂຄງການ ແລະ ປັບປຸງງົບປະມານໂຄງການໃຫ້ຜູ້ຈັດການໂຄງການ
 • ເຮັດວຽກກັບຜູ້ຈັດການໂຄງການເພື່ອປະສານງານກັບໂຄງການ WASH, MNCH & ໂພຊະນາການໃນຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັ້ນແຂວງຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ
 • ກວດສອບ ແລະ ຮັບປະກັນການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທີ່ຈັດສັນໃຫ້ໂຄງການຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ, ຮັບປະກັນການໃຊ້ຈ່າຍທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມນະໂຍບາຍ/ລະບຽບການ ແລະ ຂັ້ນຕອນຂອງ CHIAs ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນ.
 • ຮັບປະກັນວ່າໂຄງຮ່າງການຕິດຕາມ ແລະ ລະບົບໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງ ແລະ ຜົນຂອງການຄົ້ນຄ້ວາຈະໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອແຈ້ງແຜນການຕໍ່ໄປ.
 • ສົ່ງບົດລາຍງານປະຈໍາເດືອນ, ປະຈໍາໄຕມາດ, ປະຈໍາປີໃຫ້ PM ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງໂຄງການ
 • ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ກິດຈະກຳຂັ້ນບ້ານ ເຊັ່ນ: CLTS , CLTS plus, , post Open Defecation Free (Post ODF) session, ກິດຈະກຳບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການລວມຕົວຮ່ວມກັບທີມງານຂອງເມືອງ.
 • ດຳເນີນກິດຈະກຳພາກສະໜາມຢູ່ຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ຊຸມຊົນຕາມຄວາມຕ້ອງການ;
 • ໃນການປະສານງານກັບ PM, ພະນັກງານຂອງ CHIAs (ແລະ PIL, Public Health and Nutrition Propgramme (PHNP)), ສ້າງແຜນການປະຈໍາປີ, ແຜນວຽກປະຈໍາໄຕມາດ ແລະ ປະຈໍາເດືອນ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການສະເໜີໂຄງການ.
 • ຊ່ວຍຖ່າຍຮູບໃນລະຫວ່າງ ກອງປະຊຸມ/ການຝຶກອົບຮົມ/ເຫດການຕ່າງໆຕາມຄວາມຕ້ອງການ;
 • ຊ່ວຍຈັດກອງປະຊຸມ/ ການຝຶກອົບຮົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ສູນກາງ ແລະ ແຂວງ;
 • ຊ່ວຍອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຝຶກອົບຮົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະກອງປະຊຸມໂຄງການຕາມແຜນການ;
 • ຊ່ວຍໃນການສ້າງເອກະສານທັງໝົດ ເຊັ່ນ:. ລະບຽບການ, ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ອື່ນໆ ຕາມຄວາມຕ້ອງການ;
 • ຊ່ວຍສ້າງຄລິບວີດີໂອ CHIAs, ສື່ສັງຄົມ, ຂ່າວ, ແລະອື່ນໆ ຕາມຄວາມຕ້ອງການ;
 • ຊ່ວຍໃນການຮ່າງນະໂຍບາຍ, ຂັ້ນຕອນ, ຄຳແນະນຳຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດ ແລະ ຄູ່ມືທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດຂອງ CHIAs ຕາມຄວາມຕ້ອງການ.
 1. ການສະໜັບສະໜູນຂອງໂຄງການ
 • ຊ່ວຍເຫຼືອແຜນການໂຄສະນາກັບຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ;
 • ສະໜອງທາງດ້ານວິຊາການ ໃນການໂຄສະນາຫາສຽງໃຫ້ແກ່ບັນດາຄູ່ຮ່ວມໂຄງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
 • ຊ່ວຍເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນໂຄງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດ ເຊັ່ນ:. ຜົນໄດ້ຮັບ, ຂໍ້ມູນ, ແລະ ອື່ນໆໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
 1. ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ
 • ປັບປຸງຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການ ແລະ ສົ່ງໃຫ້ PM
 • ກວດກາ ແລະ ວິເຄາະຂໍ້ມູນໂຄງການ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.
 • ສະໜັບສະໜູນການສຶກສາພື້ນຖານໂຄງການ, ການທົບທວນກາງໄລຍະ ແລະ ການປະເມີນໄລຍະທ້າຍ, ລວມທັງການເກັບກຳຂໍ້ມູນເສັ້ນສຸດທ້າຍ, ແລະ ແກ້ໄຂຜົນການຄົ້ນພົບ ແລະ ຄຳແນະນຳ.
 • ຊ່ວຍ PM ກະກຽມ MoU ສໍາລັບໂຄງການ ລວມທັງການຄຸ້ມຄອງ MoU/MoA ຕາມທີ່ຄູ່ຮ່ວມງານຂອງລັດຖະບານຕ້ອງການ
 1. ການລາຍງານໂຄງການ
 • ປັບປຸງຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃຫ້ຜູ້ຈັດການໂຄງການເປັນປະຈຳ;
 • ກະກຽມບົດລາຍງານການບັນຍາຍ ແລະ ບົດລາຍງານງົບປະມານທີ່ມີເອກະສານສະຫນັບສະຫນູນທັງຫມົດເພື່ອສົ່ງໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ທຶນໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຂັ້ນຕອນຂອງ CHIAs;
 • ຮັກສາ, ຈັດການບົດລາຍງານ ແລະ ຂໍ້ມູນທັງໝົດກ່ຽວກັບໂຄງການເພື່ອເຂົ້າເຖິງໄດ້ງ່າຍ;
 • ຊ່ວຍໃນການກະກຽມບົດລາຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດ ແລະ ສົ່ງໃຫ້
 1. ການປັບ ແລະ ນຳໃຊ້ຄວາມຄິດຂອງຄົນທ້ອງຖິ່ນ
 • ລະດົມເອົາແນວຄວາມຄິດຂອງໜ່ວຍງານທ້ອງຖິ່ນ
 • ນຳໃຊ້ຄວາມຄິດຂອງຄົນທ້ອງຖິ່ນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການເພື່ອໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ ແລະ ດຳເນີນໄປດ້ວຍດີ
 • ປະຕິບັດຕາມໜ້າວຽກທີ່ຖືກມອບໝາຍ

ຄວາມຮູ້, ທັກສະ, ພຶດຕິກໍາ ແລະ ປະສົບການທີ່ຕ້ອງການເພື່ອບັນລຸຈຸດປະສົງຂອງພາລະບົດບາດ:ໄດ້​ຮັບ​ໂດຍ​ການ​ສຶກ​ສາ​, ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ ແລະ​ ແບ່ງປັນປະ​ສົບ​ການ

 

ຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການ

 • ລະດັບປະລິນຍາຕີໃນສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ສຸຂະພາບ, ວິທະຍາສາດສັງຄົມ, ພະຍາບານ, ແລະອື່ນໆ)
 • ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການສື່ສານການປ່ຽນແປງພຶດຕິກໍາກ່ຽວກັບ CLTS, SBCC, ສຸຂະພາບແມ່ແລະເດັກ, ໂພຊະນາການ.
 • ມີປະສົບການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ WASH, MCH ແລະ ໂພຊະນາການ
 • ມີປະສົບການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ລວມທັງການວາງແຜນ, ງົບປະມານ ແລະ ການລາຍງານ
 • ປະສົບການເຮັດວຽກກັບ NPA /ຫຼື INGO
 • ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບສະພາບການພັດທະນາຂອງລາວ, ໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບ CSOs
 • ມີຄວາມຮູ້ດ້ານພາສາຊົນເຜົ່າ

 

ທັກສະ

 • ມີປະສົບການຢ່າງໜ້ອຍ 3 ປີ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຢູ່ຂັ້ນເມືອງ
 • ສະແດງໃຫ້ເຫັນທັກສະທີ່ເຂັ້ມແຂງກ່ຽວກັບ SBCC ກ່ຽວກັບ WASH, MCH ແລະໂພຊະນາການໃນລະດັບບ້ານ
 • ສະແດງໃຫ້ເຫັນທັກສະທີ່ເຂັ້ມແຂງໃນການສ້າງຄວາມສາມາດ ແລະ ຄູຝຶກໃຫ້ພະນັກງານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານທ້ອງຖິ່ນ
 • ມີທັກສະການອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ດີ
 • ສະແດງໃຫ້ເຫັນທັກສະໃນການດໍາເນີນກອງປະຊຸມ, ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ກອງປະຊຸມສໍາລັບໂຄງການ
 • ການສື່ສານທີ່ດີ, ມີທັກສະໃນການເຈລະຈາ
 • ມີທັກສະດ້ານຄອມພິວເຕີດີໃນການນຳໃຊ້ Microsoft Office
 • ທັກສະການຟັງທີ່ດີ ແລະ ເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນ
 • ມີທັກສະດີໃນການລາຍງານໂຄງການເປັນພາສາລາວ
 • ສະແດງໃຫ້ເຫັນທັກສະການຖ່າຍທອດບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ ການລວມເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ
 • ມີປະສົບການໃນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນໂຄງການ

 

ພຶດຕິກຳ

 • ຕັ້ງໃຈເຮັດວຽກເປັນທີມ
 • ຮັບຜິດຊອບໃນການຮັບປະກັນວ່າພວກເຮົາເປັນອົງການທີ່ປອດໄພສຳລັບເດັກນ້ອຍ, ເດັກຍິງ ແລະ ໄວໜຸ່ມທຸກຄົນ
 • ພື່ງພໍໃຈທີ່ຈະການເຮັດວຽກແບບໃຫມ່ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າແບບໃຫມ່ເມື່ອປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍ
 • ມີຄວາມຕັ້ງໃຈເຮັດວຽກເປັນທີມໃຫຍ່ ແລະ ເດີນທາງໄປຕ່າງເມືອງ ແລະ ບ້ານຫ່າງໄກສອກຫຼີກເລື້ອຍໆ
 • ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຕໍ່ກັບຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ, ການລວມຕົວຂອງສັງຄົມ ແລະ ວິທີການມີສ່ວນຮ່ວມ
 • ການເຈລະຈາ ແກ້ໄຂບັນຫາ, ວິທີການຄິດໄປຂ້າງຫນ້າເພື່ອເຮັດວຽກກັບຄູ່ຮ່ວມງານຂອງລັດຖະບານ
 • ມີຄວາມເປັນຜູ້ນຳທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ວາງຕົວຢ່າງໃນທາງບວກສໍາລັບທີມງານ
 • ການເປີດກວ້າງຕໍ່ກັບແນວຄວາມຄິດ/ທັດສະນະຄະຕິທີ່ແຕກຕ່າງ

ຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານສຸຂະພາບ

ເພື່ອປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານໃຫ້ດີ, ຕໍາແໜ່ງນີ້ຕ້ອງການຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ສຸຂະພາບທີ່ແຂງແຮງໃນການເດີນທາງໄປພື້ນທີ່ເມືອງ ແລະ ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກຢູ່ເມືອງສະມຸຍ ແຂວງສາລະວັນ.

ລາຍງານໂດຍກົງ

ຕໍາແໜ່ງນີ້ຈະລາຍງານໃຫ້ຜູ້ຈັດການໂຄງການ.

 

ລະດັບການສື່ສານກັບເດັກນ້ອຍ: ລະດັບສູງ

ການຕິດຕໍ່ຕ່ໍາ: ບໍ່ມີການຕິດຕໍ່ຫຼືຄວາມຖີ່ຂອງການໂຕ້ຕອບຕ່ໍາຫຼາຍ

ການ​ພົວ​ພັນ​ລະ​ຫວ່າງ​ກາງ​: ມີ​ການ​ພົວ​ພັນ​ບາງ​ຄັ້ງ​ຄາວ​ກັບ​ເດັກ​ນ້ອຍ​

ລະດັບສູງ: ການໂຕ້ຕອບກັບເດັກນ້ອຍເລື້ອຍໆ

 

ຄວາມຄາດຫວັງຂອງອົງການ ກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງເດັກ

 • ອ່ານ, ເຂົ້າໃຈ ແລະ ປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍການປົກປ້ອງເດັກ ແລະ ແລະ ຂັ້ນຕອນການປົກປ້ອງເດັກພາຍໃນລະບຽບການທ້ອງຖີ່ນ.
 • ສອບຖາມຕື່ມ ເພື່ອໃຫ້ຕົນເອງເຂົ້າໃຈແຈ້ງກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ
 • ຕ້ອງລາຍງານທຸກຯບັນຫາກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງເດັກ (ພາຍໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ). ຕ້ອງລາຍງານໃຫ້ຫົວໜ້າສາຍງານ ຫລື ຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກປົກປ້ອງເດັກຂອງສະມາຄົມ

ຄວາມຄາດຫວັງຂອງອົງການກ່ຽວກັບຄວາມສະເໜີພາບດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ

 • ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເຜີຍແຜ່ຄວາມສະເໜີພາບດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍຂອງອົງການ/ໂຄງການ
 • ສະແດງໃຫ້ເຫັນທັດສະນະດ້ານບວກກ່ຽວກັບຄວາມສະເໜີພາບດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ ທັງໃນເວລາເຮັດວຽກ ແລະ ໃນຊິວິດປະຈຳວັນ
 • ຫລີກລ້ຽງກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ ຄຳສັບ ສຽດສີທາງເພດ ແບບບໍ່ເໝາະສົມໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບທຸກຮູບແບບຕໍ່ຄວາມຮຸນແຮງດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ.

 

 

 

 

 

 

 

Downloads

Contact