Lao CSO Platform

ພະນັກງານສົ່ງເສີມການຂາຍ ແລະ ນໍາໃຊ້ເຕົາໄຟຟ້າ 03 ຕຳແໜ່ງ

Job Description

ສະມາຄົມເພື່ອການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ປັບປຸງຊົນນະບົດ (ສພປ) ແມ່ນອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມລາວ ທີ່ມີສະມາຊິກ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນແຕ່ປີ 2006 ໂດຍຂື້ນທະບຽນກັບສະຫະສະມາຄົມວິທະຍາສາດ ແລະ ວິສະວະກຳສາດແຫ່ງຊາດ, ຫຼັງຈາກນັ້ນໄດ້ຂື້ນທະບຽນໃໝ່ ແລະ ໄດ້ຮັບຂໍ້ຕົກລົງສ້າງຕັ້ງຈາກກະຊວງພາຍໃນສະບັບເລກທີ 511/ ພນລົງວັນທີ 9 ສິງຫາ 2012 ພວກເຮົາກໍາລັງຊອກຫາເພື່ອນຮ່ວມງານ  ພະນັກງານສົ່ງເສີມການຂາຍ ແລະ ນໍາໃຊ້ເຕົາໄຟຟ້າ 03 ຕຳແໜ່ງ

ບ່ອນປະຈໍາການ: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ:

  • ສັນຊາດລາວ ອາຍຸບໍ່ເກີນ 35 ປີ ຈົນຊັ້ນສູງຂຶ້ນໄປດ້ານການຕະຫຼາດ ຫຼື ສາຂາອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
  • ມີປະສົບການກ່ຽວກັບການຂາຍໂດຍສະເພາະເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ
  • ມີທັກສະຄອມພິວເຕີໃນລະດັບພື້ນຖານ ແລະ ສາມາດນໍາໃຊ້ໂປແກຣມໄດ້ເຊັ່ນ: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Email ແລະ ອື່ນໆ;
  • ເປັນຄົນພື້ນທີ່ແຂວງ ແຂວງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຫຼວງພະບາງ ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ.

ເອກະສານສະໝັກ:

  • ຊີວະປະຫວັด (CV)
  • ຈົດໝາຍສະໝັກວຽກ (Cover Letter)
  • ສົນໃຈສະໝັກສົ່ງຂໍ້ມູນມາໄດ້ທີ່: souvanny@armi.la ແລະ info@armi.la +856-20-95780087

ປິດຮັບສະໝັກ: 22 ກໍລະກດ 2024, ເວລາ 17:00 ໂມງ

Contact