Lao CSO Platform

ວິຊາການພັດທະນາຊຸມຊົນ 02 ຕຳແໜ່ງປະຈໍາເມືອງເຊໂປນ

Job Description

ສະມາຄົມເພື່ອການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ປັບປຸງຊົນນະບົດ (ສພປ) ແມ່ນອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມລາວ ທີ່ມີສະມາຊິກ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນແຕ່ປີ 2006 ໂດຍຂື້ນທະບຽນກັບສະຫະສະມາຄົມວິທະຍາສາດ ແລະ ວິສະວະກຳສາດແຫ່ງຊາດ, ຫຼັງຈາກນັ້ນໄດ້ຂື້ນທະບຽນໃໝ່ ແລະ ໄດ້ຮັບຂໍ້ຕົກລົງສ້າງຕັ້ງຈາກກະຊວງພາຍໃນສະບັບເລກທີ 511/ ພນລົງວັນທີ 9 ສິງຫາ 2012. ມີຄວາມຕ້ອງການຮັບສະໝັກພະນັກງານ ວິຊາການພັດທະນາຊຸມຊົນ 02 ຕຳແໜ່ງປະຈໍາເມືອງເຊໂປນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.
✅ ທ່ານໃດທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ ແມ່ນສາມາດສົ່ງຈົດໝາຍສະໝັກວຽກ (Cover Letter) ແລະ ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້ (CV) ສົ່ງມາທີ່ອີເມວ: souvanny@armi.la ແລະ info@armi.la, ເບິໂທລະສັບ: 020 95780087 ຫຼື ສະໝັກຜ່ານລິ້ງ: https://ee.kobotoolbox.org/x/3kRicoFZ
⏰ ປິດຮັບສະໝັກ: 21 ມິຖຸນາ 2024

Contact