Lao CSO Platform

ວິສະວະກອນ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການປັບປຸງລະບົບນໍ້າໃນຊຸມຊົນ

Job Description

ລາຍລະອຽດ ໜ້າວຽກ

ຕຳແໜ່ງ
ວິສະວະກອນ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການປັບປຸງລະບົບນໍ້າໃນຊຸມຊົນ ( 01 ຕໍາແໜ່ງ)

 • ສະຖານທີ່
  ໄລຍະທີ 1: 1/8/2024 – 31/3/2025 (ປະຈໍາຢູ່ເມືອງຮຸນ, ແຂວງອຸດົມໄຊ)
 • ໄລຍະທີ 2: 1/4/2024 – 30/6/2026 (ປະຈໍາຢູ່ເມືອງສະໝ້ວຍ, ແຂວງສາລະວັນ)

ໂຄງການ
ປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງການໃຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບສຳລັບແມ່ຍິງ, ເດັກເກີດໃໝ່ ແລະ ເດັກນ້ອຍ

ລາຍງານເຖິງ
ຜູ້ບໍລິຫານໂຄງການ (ຫົວໜ້າສາຍງານ)

ຈຸດປະສົງ
ສະມາຄົມສຸຂະພາບຊຸມຊົນ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ໄດ້ຮ່ວມມືກັບ ອົງການແພນລາວເພື່ອປັບປຸງການໃຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບສຳລັບແມ່ຍິງ, ເດັກນ້ອຍເກີດໃໝ່ ແລະ ໄວໜຸ່ມ ທີ່ເມືອງຮຸນ (ແຂວງອຸດົມໄຊ) ແລະ ເມືອງສະໝ້ວຍ (ແຂວງ ສາລາວັນ). ໂຄງການນີ້ແມ່ນໄດ້ຮັບທຶນຈາກກະຊວງ ການຮ່ວມມື ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ຂອງປະເທດ ເຢຍລະມັນຜ່ານທາງອົງການແພລນປະຈຳລາວ ພາຍໃຕ້ FAD LAO100117

ດັ່ງນັ້ນ, ວິສະວະກອນ (Engineering Expert) ຈະຕ້ອງຮັບຜິດຊອບໜ້າທີ່ຢ່າງເຕັມປ່ຽມໃນການປັບປຸງເພື່ອສະໜັບສະໜູນປັບປຸງລະບົບນໍ້າໃນຊຸມຊົນ ຢູ່ເມືອງສະໝ້ວຍ (ແຂວງສາລະວັນ) ແລະ ເມືອງຮຸນ (ແຂວງອຸດົມໄຊ) ແລະ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ໂຄງການບັນລຸເປົ້າໝາຍ.
ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່
ວິສະວະກອນ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮ່ວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຮ່ວມກັບພະນັກງານໂຄງການ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານຂອງລັດຖະບານໂດຍສະເພາະແມ່ນໜ່ວຍງານນໍາ້ສະອາດແຂວງ ແລະ ເມືອງ, ສຸກສາລາ ແລະ ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ທັງໝົດ 20 ຊຸມຊົນໃນເມືອງສະໝ້ວຍ ແລະ 5 ຊຸມຊົນໃນເມືອງຮຸນ, ເຊິ່ງມີພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າວຽກດັ່ງນີ້:

 • ເຮັດການສໍາຫຼວດ ແລະ ປະເມີນລະບົບນໍ້າໃນພື້ນທີ່ຊຸມຊົນເປົ້າໝາຍ;
 • ຮ່ວມກັບໜ່ວຍງານນໍ້າສະອາດແຂວງ ແລະ ເມືອງໃນການອອກແບບ ແລະ ຄິດໄລ່ແຜນງົບປະມານ ເພື່ອວາງແຜນການກໍ່ສ້າງ ແລະ ຟື້ນຟູລະບົບນໍ້າຊຸມຊົນ;
 • ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນວຽກງານຈັດຊື້ເພື່ອການກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງ;
 • ຕິດຕາມການກໍ່ສ້າງ, ຟື້ນຟູ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາລະບົບນໍ້າໃນຊຸມຊົນ;
 • ການວາງແຜນ ແລະ ການປະສານງານ;
 • ສະໜັບສະໜູນການຝຶກອົບຮົມແຜນນໍ້າປອດໄພ ຮ່ວມກັບຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງ ແລະ ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ;
 • ການປູກຈິດສໍານຶກ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ຊຸມຊົນກ່ຽວກັບການບູລະນະຮັກສາ ແລະ ນໍາໃຊ້ລະບົບນໍ້າ;
 • ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການນໍາໃຊ້;
 • ບົດລາຍງານສຸດທ້າຍ;

ກອບໄລຍະເວລາ
ໄລຍະເວລາໃນການດໍາເນີນງານຂອງວິສະວະກອນແມ່ນທັງໝົດ 23 ເດືອນ, ນັບແຕ່ວັນທີ 1/8/2024 – 30/6/2026, ເຊິ່ງຂອບເຂດຮັບຜິດຊອບແມ່ນຢູ່ 20 ຊຸມຊົນ ເມືອງສະໝ້ວຍ (ແຂວງສາລະວັນ) ແລະ 5 ຊຸມຊົນ ເມືອງຮຸນ (ແຂວງອຸດົມໄຊ).

ລາຍລະອຽດ
ກໍານົດເວລາ

 • ປະກາດຮັບສະໝັກວິສະວະກອນ
  ວັນທີ 10-20/7/2024
 • ສຳພາດລາຍຊື່ຜູ້ສະໝັກ
  ວັນທີ 20-25/7/2024
 • ເຊັນສັນຍາກັບທີ່ປຶກສາ
  ວັນທີ 26/7/2024
 • ສຳຫຼວດ, ອອກແບບ ແລະ ຕິດຕາມການກໍ່ສ້າງລະບົບນໍ້າຊຸມຊົນ, ມອບໂອນ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ ທີ່ເມືອງຮຸນ
  ວັນທີ 1/8/2024 – 31/3/2025
 • ສຳຫຼວດ, ອອກແບບ ແລະ ຕິດຕາມການກໍ່ສ້າງລະບົບນໍ້າຊຸມຊົນ, ມອບໂອນ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ ທີ່ເມືອງສະໝ້ວຍ
  ວັນທີ 1/4/2025 – 30/6/2026
 • ສົ່ງບົດລາຍງານປະຈໍາເດືອນ/ໄຕມາດ ໃຫ້ກັບ ຫົວໜ້າສາຍງານ
  ວັນທີ 1/8/2024 – 30/6/2026

ຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການ

 • ລະດັບປະລິນຍາຕີໃນສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ວິສະວະກໍາ, ອອກແບບ ແລະ ອື່ນໆ)
 • ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການອອກແບບ, ຄິດໄລ່ ໃນກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງລະບົບນໍ້າໃນຊຸມຊົນ
 • ປະສົບການເຮັດວຽກກັບ NPA /ຫຼື INGO
 • ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບສະພາບການພັດທະນາຂອງລາວ, ໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບ CSOs

ທັກສະ

 • ມີປະສົບການຢ່າງໜ້ອຍ 3-5 ປີ ກ່ຽວກັບໜ້າວຽກຂ້າງເທິງ
 • ມີທັກສະ ແລະ ປະສົບການໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ຄວາມສາມາດ ແລະ ຄູຝຶກໃຫ້ພະນັກງານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານທ້ອງຖິ່ນ
 • ທັກສະການອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ດີ
 • ທັກສະໃນການດໍາເນີນກອງປະຊຸມ, ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ກອງປະຊຸມສໍາລັບໂຄງການ
 • ມີທັກສະໃນການສື່ສານທີ່ດີ, ມີທັກສະໃນການເຈລະຈາ
 • ທັກສະການຟັງທີ່ດີ ແລະ ເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນ
 • ມີທັກສະທີ່ດີໃນການລາຍງານໂຄງການເປັນພາສາລາວ
 • ທັກສະການຖ່າຍທອດບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບທາງເພດ, ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ການປົກປ້ອງເດັກ
 • ມີປະສົບການໃນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນໂຄງການ

ພຶດຕິກຳ

 • ຮັບຜິດຊອບໃນການຮັບປະກັນວ່າພວກເຮົາເປັນອົງການທີ່ປອດໄພສຳລັບເດັກນ້ອຍ, ເດັກຍິງ ແລະ ໄວໜຸ່ມທຸກຄົນ
 • ເພິ່ງພໍໃຈທີ່ຈະເຮັດວຽກແບບໃຫມ່ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າແບບໃຫມ່ເມື່ອປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍ
 • ມີຄວາມຕັ້ງໃຈເຮັດວຽກເປັນທີມໃຫຍ່ ແລະ ເດີນທາງໄປຕ່າງເມືອງ ແລະ ບ້ານຫ່າງໄກສອກຫຼີກເລື້ອຍໆ
 • ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຕໍ່ກັບຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ, ການລວມຕົວຂອງສັງຄົມ ແລະ ວິທີການມີສ່ວນຮ່ວມ
 • ການເຈລະຈາ ແກ້ໄຂບັນຫາ, ວິທີການຄິດໄປຂ້າງຫນ້າເພື່ອເຮັດວຽກກັບຄູ່ຮ່ວມງານຂອງລັດຖະບານ
 • ມີຄວາມເປັນຜູ້ນຳທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ວາງຕົວຢ່າງໃນທາງບວກສໍາລັບທີມງານ
 • ການເປີດກວ້າງຕໍ່ກັບແນວຄວາມຄິດ/ທັດສະນະຄະຕິທີ່ແຕກຕ່າງ

ຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານສຸຂະພາບ
ເພື່ອປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານໃຫ້ດີ, ຕໍາແໜ່ງນີ້ຕ້ອງການຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ສຸຂະພາບທີ່ແຂງແຮງໃນການເດີນທາງໄປພື້ນທີ່ເມືອງ ແລະ ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກຢູ່ເມືອງຮຸນ (ແຂວງອຸດົມໄຊ) ແລະ ເມືອງສະໝ້ວຍ (ແຂວງສາລະວັນ).
ລາຍງານໂດຍກົງ
ຕໍາແໜ່ງນີ້ຈະລາຍງານໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານໂຄງການ ສະມາຄົມສຸຂະພາບຊຸມຊົນ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ
ລະດັບການສື່ສານກັບເດັກນ້ອຍ: ລະດັບສູງ

 • ການຕິດຕໍ່ຕ່ໍາ: ບໍ່ມີການຕິດຕໍ່ຫຼືຄວາມຖີ່ຂອງການໂຕ້ຕອບຕ່ໍາຫຼາຍ
 • ການພົວພັນລະຫວ່າງກາງ: ມີ​ການ​ພົວ​ພັນ​ບາງ​ຄັ້ງ​ຄາວ​ກັບ​ເດັກ​ນ້ອຍ​
 • ລະດັບສູງ: ການໂຕ້ຕອບກັບເດັກນ້ອຍເລື້ອຍໆ

ຄວາມຄາດຫວັງຂອງອົງການ ກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງເດັກ

 • ອ່ານ, ເຂົ້າໃຈ ແລະ ປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍການປົກປ້ອງເດັກ ແລະ ແລະ ຂັ້ນຕອນການປົກປ້ອງເດັກພາຍໃນລະບຽບການທ້ອງຖີ່ນ.
 • ສອບຖາມຕື່ມ ເພື່ອໃຫ້ຕົນເອງເຂົ້າໃຈແຈ້ງກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ
 • ຕ້ອງລາຍງານທຸກຯບັນຫາກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງເດັກ (ພາຍໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ). ຕ້ອງລາຍງານໃຫ້ຫົວໜ້າສາຍງານ ຫລື ຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກປົກປ້ອງເດັກຂອງສະມາຄົມ

ຄວາມຄາດຫວັງຂອງອົງການກ່ຽວກັບຄວາມສະເໜີພາບດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ

 • ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເຜີຍແຜ່ຄວາມສະເໜີພາບດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍຂອງອົງການ/ໂຄງການ
 • ສະແດງໃຫ້ເຫັນທັດສະນະດ້ານບວກກ່ຽວກັບຄວາມສະເໜີພາບດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ ທັງໃນເວລາເຮັດວຽກ ແລະ ໃນຊິວິດປະຈຳວັນ
 • ຫລີກລ້ຽງກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ ຄຳສັບ ສຽດສີທາງເພດ ແລະ ຄວາມຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມ/ບໍ່ສະເໝີພາບ ແບບບໍ່ເໝາະສົມໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບທຸກຮູບແບບຕໍ່ຄວາມຮຸນແຮງດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ.

Downloads

Contact