Lao CSO Platform

ອາສາສະຫມັກ/ເຝິກງານ

Job Description

  1. ພະນັກງານບັນຊີ-ການເງິນ ຈົບຊັ້ນສູງຂື້ນໄປ ມີປະສົບການບັນຊີສາກົນຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ.ເງິນເດືອນເລີ້ມຕົ້ນ 250-750$/ເດືອນຂຶ້ນກັບ ປະສົບການ.
  2. ພະນັກງານພົວພັນພາຍນອກ. ຈົບປະລີນຍາຕີຂື້ນໄປ ຮູ້ພາສາຕ່າງປະເທດ ອັງກິດ, ຝຣັ່ງ,.. ແລະ ພາສາຊົນເຜົ່າໃດຫນື່ງຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ ມີປະສົບການພົວພັນວຽກງານກັບຫລາຍພາກສ່ວນ ເງີນເດືອນສາມາດຕໍ່ລອງກັນໄດ້.
  3. ອາສາສະຫມັກ/ເຝິກງານ ໃນຂະແຫນງພັດທະນາຄົນນະບົດ. ສືສານມວນຊົນ. ວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ມີຄ່າຕອບແທນ ແລະ ສະຫັວດດີການຫລາຍຢ່າງຮັບຈຳນວນ 05 ຕໍາແຫ່ນງ ເຝືກງານເປັນມີຕໍາແຫ່ນງງານໄວ້ຮອງຮັບ.

ຫມາຍເຫດ: ທຸກຕຳແຫ່ນງແມ່ນຕ້ອງມີພາຫານະຫຼືສີ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການທຽວວຽກເປັນຂອງຕົນເອັງ. ມີໃບຂັບຂີ່ເປັນຂອງຕົນເອັງ. ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ.ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຢາເສບຕິເແລະພືດຕິກຳທາງເພດ(ຄົນພິການກໍ່ສາມາດສະຫມັກໄດ້)  ທ່ານທີ່ສົນໃຈສາມາດສະຫມັກໄດ້ທີ່: gca.laos@gmail.com ສົ່ງພຽງແຕ່ CV ຢ່າງດຽວກໍ່ໄດ້. ໂທລະສັບ: 020 55078586 ປິດຮັບສະໝັກທີ 27/04/2023

Contact