Lao CSO Platform

Elevate Your Writing and Content Creation with AI Tools

ເພີ່ມທັກສະການຂຽນ ແລະ ການສ້າງເນື້ອຫາຂອງທ່ານດ້ວຍ AI. ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມທາງອອນລາຍກັບພວກເຮົາ ເພື່ອຮຽນຮູ້ກ່ຽວ ປັນຍາປະດິດ (artificial intelligence) ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດເພີ່ມທັກສະການຂຽນ ແລະ ການສ້າງເນື້ອຫາຂອງທ່ານ. ການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ໃຊ້ເວລາ 2 ຊົ່ວໂມງ ເຊິ່ງພວກເຮົາຈະສົນທະນາກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ChatGPT, Claude, Google Bard, ໆລໆ ເພື່ອໃຫ້ການສ້າງເນື້ອຫາ ເປັນເລື່ອງທີ່ງ່າຍ ແລະ ໃຜໆກໍ່ເຮັດໄດ້. ພວກເຮົາຈະມາແນະນໍາວິທີການນໍາໃຊ້ AI ໃນການ: ແປພາສາ ປັບປຸງການຂຽນພາສາອັງກິດ ຂຽນອີເມວ ສ້າງຈົດໝາຍສະໝັກວຽກ (Cover Letter) ຮ່າງເອກະສານຕ່າງໆ ຂຽນແຄັບຊັນຂອງເຟສບຸກ ສ້າງເນື້ອຫາ ແລະ ວາງແຜນການລົງເນື້ອຫາລ່ວງໜ້າ ເລີ່ມຕົ້ນການຝຶກອົບຮົມຂອງທ່ານໂດຍການຄິກໃສ່ວິດິໂອລຸ່ມນີ້: Elevate Your Writing and Content with AI Join us for this exciting 2-hour […]