Lao CSO Platform

ພະນັກງານພາກສະໜາມໃນວຽກປັບປຸງຄຸນນະພາບການສຶກສາ ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ຈໍານວນ 01 ຕຳແໜ່ງ ປະຈຳທີ່ ເມືອງແອດ, ແຂວງຫົວພັນ

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ ສະມາຄົມພັດທະນາທັກສະຊີວິດ (Life Skills Development Association) ມີຄວາມຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານພາກສະໜາມໃນວຽກປັບປຸງຄຸນນະພາບການສຶກສາ ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ຈໍານວນ 01 ຕຳແໜ່ງ ປະຈຳທີ່ ເມືອງແອດ, ແຂວງຫົວພັນ. ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ: 1. ເພດ ຍິງ ຫຼື ຊາຍ ມີອາຍຸລະຫວ່າງ 20-35 ປີ 2. ຮຽນຈົບປະລີນຍາຕີ/ຊັ້ນສູງ/ຊັ້ນກາງ ກ່ຽວກັບວິຊາຄູສາຍຄູປະຖົມ ຫຼື ພັດທະນາຊຸມຊົນ/ສັງຄົມສົງເຄາະ 3. ຮູ້ນໍາໃຊ້ຄອມພິວເຕີ Ms word Ms excel, E-mail ແລະ PowerPoint ໄດ້ຢ່າງຄ່ອງແຄ່ວ 4. ມີຄວາມຫ້າວຫັນຕໍ່ວຽກງານ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໜ້າວຽກສູງ 5. ມີປະສົບການເຮັດວຽກພັດທະນາການສຶກສາ ຫຼື ວຽກສົ່ງເສີມຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນຢ່າງໜ້ອຍ 1-2 ປີ 6. ມີມະນຸດສຳພັນດີ ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມງານໄດ້ດີ 7. ສາມາດຂີ່ລົດລົງທ້ອງຖິ່ນເຂດກັນດານໄດ້ ແລະ […]

Communications Assistant Intern

        Communications Assistant Intern Cord is an international Non-Governmental Organisation (iNGO) with administrative headquarters in the United Kingdom and an operational staff team in Laos.  Cord has 50 years of experience in humanitarian and development work with communities worldwide affected by conflicts. We believe that people can only flourish where strong relationships […]

Finance, Administration and Logistic Intern (FALI)

Finance, Administration and Logistic Intern (FALI) Cord is an international Non-Governmental Organisation (iNGO) with administrative headquarters in the United Kingdom and an operational staff team in Laos.  Cord has 50 years of experience in humanitarian and development work with communities worldwide affected by conflicts. We believe that people can only flourish where strong relationships exist […]

ຜູ້ປະສານງານ ໂຄງການ ຈໍານວນ 1 ຕຳແໜ່ງ (Project Coordinator)

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ ຕຳແໜ່ງ: ຜູ້ປະສານງານ ໂຄງການ ຈໍານວນ 1 ຕຳແໜ່ງ (Project Coordinator) ໄລຍະເວລາສັນຍາ: ປີຕໍ່ປີ ບ່ອນປະຈຳການ: ແຂວງຊຽງຂວາງ ປິດຮັບສະໝັກ: 31 ພຶດສະພາ 2024 (16:00 ໂມງ) ສະມາຄົມ ຊ່ວຍເຫຼືອຟື້ນຟູຄຸນນະພາບຊີວິດ ມີຈຸດປະສົງໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຊ່ວຍເຫຼືອ ຜູ້ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍຈາກລະເບີດ, ຄອບຄົວ ທຸກຍາກ ແລະ ຜູ້ມີຄວາມພິການ. ກິດຈະກຳຫຼັກຂອງສະມາຄົມແມ່ນ ຊ່ວຍເຫຼືອຟື້ນຟູ ທາງດ້ານສຸຂະພາບ-ພື້ນຟູໜ້າທີ່ການ, ການເຂົ້າຮອດເຂົ້າ ເຖິງການສຶກສາ-ສະໜອງທຶນການສຶກສາ, ສະໜັບສະໜູນການສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວທາງດ້ານກະສິກຳ-ຫັດຖະກຳ, ປັບປຸງທີ່ຢູ່ອາໃສ ສ້າງ- ສ້ອມແປງເຮືອນ, ສ້າງ-ສ້ອມແປງຫ້ອງນໍ້າ ແລະ ການພັດທະນາວິຊາຊີບຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ກຸ່ມເປົ້າໝາຍມີສ່ວນຮ່ວມທາງດ້ານເສດຖະກິດ- ສັງຄົມ ແລະ ມີຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂຶ້ນ, ເປັນສະມາຄົມເຄື່ອນໄຫວໃນຂົງເຂດທົ່ວປະເທດ, ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2011 ເປັນຕົ້ນມາ, ສະມາຄົມ ພວກເຮົາມີຄວາມຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້: ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ປະສານງານໂຄງການ: ວາງແຜນ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ, ຕິດຕາມສະໜັບສະໜູນ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານກິດຈະກຳ […]

Establishment of Innovative and resilient agricultural value-chain networks and financing options to adopt and scale up climate-smart practices in Viengkham and Phonthong districts in Luang Prabang province and Xiengkhor and Kouan dis Request for proposal

GCP/LAO/027/LDF: RFP: Establishment of Innovative and resilient agricultural value-chain networks and financing options to adopt and scale up climate-smart practices in Viengkham and Phonthong districts in Luang Prabang province and Xiengkhor and Kouan dis Request for proposal Reference:2024/FALAO/FALAO/127378 Beneficiary countries:Lao People’s Democratic Republic Published on:21-May-2024 Deadline on:05-Jun-2024 17:00 (GMT 7.00) Description Establishment of Innovative and resilient […]

Develop Investment and Business Models and Investment Packages at Community level for promotion of Climate Smart Agriculture Alternatives in Phonthong district, Luang Prabang for the project”. Request for proposal

GCP/LAO/027LDF:RFP: “Develop Investment and Business Models and Investment Packages at Community level for promotion of Climate Smart Agriculture Alternatives in Phonthong district, Luang Prabang for the project”. Request for proposal Reference:2024/FALAO/FALAO/127380 Beneficiary countries:Lao People’s Democratic Republic Published on:21-May-2024 Deadline on:05-Jun-2024 17:00 (GMT 7.00) Description Develop Investment and Business Models and Investment Packages at Community level for […]

Develop Investment and Business Models and Investment Packages at Community level for promotion of Climate Smart Agriculture Alternatives Request for proposal

https://www.ungm.org/Public/Notice/235150 RFP no. 2024/FALAO/FALAO/127379: “Develop Investment and Business Models and Investment Packages at Community level for promotion of Climate Smart Agriculture Alternatives in Viengkham district, Luang Prabang Province for the project”. https://www.ungm.org/Public/Notice/235167 RFP no. 2024/FALAO/FALAO/127381: “Develop Investment and Business Models and Investment Packages at Community level for promotion of Climate Smart Agriculture Alternatives in Xiengkhor […]

Develop Investment and Business Models and Investment Packages at Community level for promotion of Climate Smart Agriculture Alternatives in Xiengkhor district, Houaphan Province for the project

GCP/LAO/027/LDF: RFP: “Develop Investment and Business Models and Investment Packages at Community level for promotion of Climate Smart Agriculture Alternatives in Xiengkhor district, Houaphan Province for the project”. Invitation to bid Reference:2024/FALAO/FALAO/127381 Beneficiary countries:Lao People’s Democratic Republic Published on:21-May-2024 Deadline on:05-Jun-2024 17:00 (GMT 7.00) Description Develop Investment and Business Models and Investment Packages at Community […]

Develop Investment and Business Models and Investment Packages at Community level for promotion of Climate Smart Agriculture Alternatives in Viengkham district, Luang Prabang Province for the project. Request for proposal

GCP/LAO/027/LDF: RFP: DEVELOP INVESTMENT AND BUSINESS MODELS AND INVESTMENT PACKAGES AT COMMUNITY LEVEL FOR PROMOTION OF CLIMATE SMART AGRICULTURE ALTERNATIVES IN VIENGKHAM DISTRICT, LUANG PRABANG PROVINCE FOR THE PROJECT. GCP/LAO/027/LDF: RFP: Develop Investment and Business Models and Investment Packages at Community level for promotion of Climate Smart Agriculture Alternatives in Viengkham district, Luang Prabang Province […]

Call for Proposals: Civil Society Organizations Development in Lao PDR

The European Commission (EC) has announced a call for proposals to contribute to inclusive and sustainable growth in the Lao PDR, through Civil Society’s action. Objectives of the Programme and Priority Issues The specific objectives of this call for proposals according the below lots are: Lot 1: Community-Based Forestry and biodiversity protection To strengthen the […]