Lao CSO Platform

ທີ່ປຶກສາດ້ານການສື່ສານກ່ຽວກັບສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ

Job Description

 ຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ຂອບເຂດການຈ້າງງານ

ການຜະລິດຂໍ້ຄວາມສຳຄັນ ແລະ ເຄື່ອງມືສື່ໂຄສະນາ

 1. ຄວາມເປັນມາ

ສະມາຄົມສຸຂະພາບຊຸມຊົນ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ (ສສຮ) ແມ່ນອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມລາວ ເຮັດວຽກສົ່ງເສີມຊຸມຊົນເພື່ອຂໍການສະຫນັບສະຫນູນທາງດ້ານນະໂຍບາຍ, ສິດທີໃນການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການສຸຂະພາບທົ່ວເຖີງ ແລະ ເທົ່າທຽມ ລວມທັງການສົ່ງເສີມຄວາມສະເຫນີພາບບົດບາດຍີງຊາຍ ແລະ ບົດບາດທາງເພດ ແລະ ຕ້ານການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທຸຮູບແບບຕໍ່ແມ່ຍີງ, ເດັກຍີງ, ເດັກນ້ອຍ ແລະ ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກກັບພະຍາດ ໃນສປປລາວ.

ສສຮ ຮວ່ມມືກັບ ສູນວິໄຈພະຍາດຊຶມເຊື້ອລາວ-ຄຣິດຕົບ ເມຣີເອີ(CILM) ໂດຍໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກExpertise French. ພາຍໃຕ້ໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ສະມາຄົມຍັງໄດ້ມີກິດຈະກໍາການເຂົ້າເຖິງກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່ເນັ້ນໃສ່ສອງກຸ່ມປະຊາກອນຄື: ແມ່ຍິງຖືພາ ແລະ ໄວໜຸ່ມ. ການເຂົ້າເຖິງແມ່ຍິງຖືພາແມ່ນໄດ້ແນະນຳໃຫ້ໄດ້ຮັບການບໍລິການຝາກທ້ອງ ແລະ ກວດຫາ 3 ເຊື້ອພະຍາດເຊັ່ນ: ເອສໄອວີ, ຊີຟີລິດ ແລະ ພະຍາດອັກເສບຕັບບີສສຮມີແຜນຜະລິດສື່ໂຄສະນາເພື່ອສົ່ງໃຫ້ທຸກຄົນສາມາດເຂົ້າເຖິງຄວາມຮູ້, ການບໍລິການຮດ້ານສຸຂະພາບຢ່າງທົ່ວເຖິງ, ເປັນມິດ, ມີຄວາມໝັ້ນໃຈໃນການມາຮັບບໍລິການ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຕິດຕາມປະເມີນຄຸນນະພາບການບໍລິການໃນສະຖານທີ່ໂຮງຫມໍ ແລະ ຊຸມຊົນ ໂດຍຜ່ານລາຍບຸກຄົນ, ກຸ່ມຄົນ ແລະ ສື່ອອນລາຍເຊັ່ນ: ຮູບພາບ, ຮູບເງົາ ແລະ ຂໍ້ຄວາມ.

 1. ຈຸດປະສົງສະເພາະ
 • ເພື່ອເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້, ຄວາມຄວາມເຂົ້າໃຈທາງກ່ຽວກັນການໄປພາກທ້ອງສໍາລັບແມ່ຍິງຖືພາ ລວມທັງການເຂົ້າເຖີງການກວດຫາເຊື້ອພະຍາດເອສໄອວີ, ຊີຟີລິດ ແລະ ພະຍາດອັກເສບຕັບບີ.
 • ເພື່ອໃຊ້ພື້ນທີ່ອອນລາຍເປັນແຫຼ່ງຂໍ້ມູນໃນການເຜີຍແຜ່ ກ່ຽວກັບ 3 ພະຍາດ (ພະຍາດເອສໄອວີ, ຊີຟີລິດ ແລະ ພະຍາດອັກເສບຕັບບີ) ລວມທັງການເຂົ້າເຖີງບໍລິການແບບງ່າຍດາຍ.
 • ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ໄຊ້ບໍລິການໄດ້ມີໂອກາດໃນການປະເມີນຄຸນນະນພາບ ແລະ ໄຫ້ຂໍ້ແນະນໍາໃນການປັບປຸງການໃຫ້ບໍລິການໃນສະຖານທີ່ໂຮງຫມໍ ແລະ ຊຸມຊົນ.
 • ຫນ້າວຽກຫລັກ
 • ອອກແບບ ສະໂລແກນ, ຂໍ້ຄວາມ ແລະ ເຄື່ອງມືທີ່ຈະຕ້ອງຜະລິດ ໂດຍອີງຕາມຜົນລາຍງານການສໍາຫລວດຂອງ KAP survey ທີ່ພວກເຮົາໄດ້ມີໃຫ້ແລ້ວ. ເພື່ອນໍາໄປໃຊ້ໃນການສື່ສານການໃຫ້ຄວາມຮູ້ກັບແມ່ຍິງຖືພາ ແລະ ກຸ່ມໄວໜຸ່ມ ກ່ຽວກັບຄວາມສຳຄັນຂອງການຝາກທ້ອງ ແລະ ກວດຫາເຊື້ອພະຍາດ ພະຍາດເອສໄອວີ, ຊີຟີລິດ ແລະ ພະຍາດອັກເສບຕັບບີ ໃນຊຸມຊົນຕົນເອງ
 • ຂໍ້ຄວາມຕ້ອງມີຄວາມກະທັດຫັດ ແລະ ເຂົ້າໃຈງ່າຍທຸກຄົນສາມາດອ່ານແລ້ວເຂົ້າໃຈໄດ້ເລີຍໂດຍບໍ່ມີການຊັບຊ້ອນ.
 • ຂໍ້ຄວາມຕ້ອງມີ 2 ສະບັບ ພາສາລາວລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດ.
 • ຂໍ້ຄວາມທີ່ໄດ້ຕ້ອງບໍ່ສ້າງເຖິງຄວາມແຕກແຍກ, ໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີ ແລະ ບໍ່ຜິດກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ.
 1. ໄລຍະເວລາຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຈັດສົ່ງງານ
 • ໄລຍະເວລາຂອງການດໍາເນີນການຜະລິດແມ່ນ 10 ວັນນັບຕັ້ງແຕ່ມື້ທີ່ລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ, ເຊິ່ງຝ່າຍຖືກຈ້າງຈະຕ້ອງປະຕິບັດແບບຕາມເງື່ອນໄຂດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
 • ວັນທີ 12/02/2024 ປະຊຸມກັບທີມງານໂຄງການເພື່ອສະເໜີຈຸດປະສົງ ແລະ ຮູບແບບທີ່ຕ້ອງການ.
 • ວັນທີ 13-16/02/2024 ໃຫ້ທີ່ປຶກສາດຳເນີນການເພື່ອສ້າງເຄື່ອງມືເພື່ອສື່ສານ ແລະ ໂຄສະນາ.
 • ວັນທີ 17/02/2024 ປະຊຸມເພື່ອນຳສະເໜີຂໍ້ຄວາມ ແລະ ເຄື່ອງມືເພື່ອສື່ສານ ແລະ ໂຄສະນາທີ່ໄດ້ສ້າງເພື່ອສະເໜີໃຫ້ກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
 • ວັນທີ 18/02/2024 ການດັດແກ້ບົດ (ຖ້າຫາກມີການດັດແກ້).
 • ວັນທີ 19/02/2024 ປະຊຸມເພື່ອນຳສະເໜີຂໍ້ຄວາມ ແລະ ເຄື່ອງມືເພື່ອສື່ສານ ແລະ ໂຄສະນາໃຫ້ກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ໄດ້ຖືກດັດແກ້ມາແລ້ວ.
 • ວັນທີ 20/02/2024 ການດັດແກ້ບົດ (ຖ້າຫາກມີການດັດແກ້).
 • ວັນທີ່ 21/02/2024 ສົ່ງບົດຄວາມສຳຄັນທີ່ໄດ້ວິເຄາະອອກມາຕ້ອງໄດ້ສົ່ງ ເປັນໄຟລ໋ ໃຫ້ສົມບູນແບບ ແລະ ຄົບຖ້ວນທີ່ສຸດ
 1. ເງື່ອນໄຂອື່ນໆ
 • ໃນການດໍາເນີນການເລືອກຂໍ້ຄວາມສຳຄັນ ທີ່ປຶກສາຈະຕ້ອງໄດ້ມີເອກະສານຢືນຢັນໂຕຕົນທີ່ສາມາດກວດສອບໄດ້ແທ້, ກໍລະນີນີ້ແມ່ນບໍ່ຈໍາກັດວ່າຈະເປັນບໍລິສັດ ຫຼື ໃນນາມບຸກຄົນ
 • ເມື່ອໄດ້ຮັບຄັດເລືອກໃຫ້ເປັນທີ່ປຶກສາ ຈະຕ້ອງມີເອກະສານຕ່າງໆເພື່ອປະກອບເຂົ້າໃນການຈັດຊື້ຈັດຈ້າງ ເຊັ່ນ: ໃບຊີວະປະຫວັດ (CV), ໃບສະເໜີລາຄາ, ໃບຮຽກເກັບເງິນ, ໃບບິນ, ໃບສັນຍາ ຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ເປັນຕົ້ນ

 

                                                        

 

Downloads

Contact