Lao CSO Platform

ພະນັກງານການເງິນໂຄງການ

ປະກາດຮັບສະຫມັກພະນັກງານ ຕຳແຫນ່ງ: ພະນັກງານການເງິນໂຄງການ (Project Finance Officer) ໄລຍະເວລາ: 13 ເດືອນ (June 2024 ຫາ June 2025) ບ່ອນປະຈຳການ: ບ້ານໂພນພະເນົາ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ສະມາຄົມເພື່ອພັດທະນແມ່ຍິງ ແລະ ການສຶກສາກົດໝາຍ (ADWLE) ແມ່ນສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ໃນປີ 2012. ມີຄວາມຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານ ໃນຕຳແຫນ່ງ ພະນັກງານການເງິນໂຄງການ ເພື່ອມາປະຕິບັດໂຄງການ “ການເຂົ້າເຖິງຄວາມຍຸຕິທໍາຂອງຜູ້ດ້ອຍໂອກາດໃນຊຸມຊົນ” ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນສະຫນັບສະໜູນຈາກ ທະນາຄານ ໂລກ ແລະ ອົງການເຮວີຕັດ ຊຶ່ງຈະໄດ້ປະຕິບັດຢູ່ ເມືອງບໍລິຄັນ ແລະ ເມືອງປາກກະດິງ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ຊຶ່ງບາງຄັ້ງຈະ ໄດ້ລົງໄປທ້ອງຖິ່ນນີ້. ຂອບເຂດໜ້າວຽກຂອງພະນັກງານການເງິນໂຄງການ: 1. ຮັບຜິດຊອບລວມກ່ຽວກັບການເງິນ ແລະ ບໍລິຫານຂອງສະມາຄົມ ເຊັ່ນ: ແຜນງົບປະມານ ແລະ ລາຍງານປະຈຳປີ ຂອງໂຄງການເພື່ອຮັບຮອງໂດຍຄະນະບໍລິຫານງານ ແລະ ຮັບປະກັນການນໍາໃຊ້ງົບປະມານໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບ […]

Finance 

Job Description    Position Finance Grade F Reports to (position): Donor Department & Location Finance Unit, VLED Date: 10th May 2024 Purpose: Finance will be responsible for end-to-end accounts management, budget and reporting for smooth operations. It serves as a point of contact/process owner on behalf of Finance Department to ensure smooth accounts transactions as […]

Finance and Admin Officer

  Job Description                                                                                       Position Finance and Admin Officer Grade C1 Department & Location Finance Department, LCCC Office, Vientiane Capital Date Reports to (position): Finance Manager Purpose:  The will work and support on LCCC administration and financial management activities and other operations under grant and provide assistance to the Project Manager/Grant Finance Manager, including […]

ບັນຊີ-ການເງິນ 1 ຕຳແໜ່ງ

ປະກາດຮັບສະໝັກ ບັນຊີ-ການເງິນ 1 ຕຳແໜ່ງ ບ່ອນປະຈຳການ: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ມີການເດີນທາງໄປຕ່າງແຂວງໃນບາງໂອກາດ ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ: ຄຸ້ມຄອງຄັງເງິນສົດ ແລະ ການເບີກຈ່າຍ ລົງບັນຊີລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ຮັກສາເອກະສານດ້ານບັນຊີການເງິນ ແລະ ໃບບິນຕ່າງໆ ຊ່ອຍວຽກບໍລິຫານ ລົງຊ່ອຍວຽກພາກສະໜາມບາງຄັ້ງຄາວ ສະຫຼຸບລາຍງານບັນຊີ-ການເງິນ ວຽກອື່ນໆທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ ຄຸນສົມບັດ: ບໍ່ຈຳກັດເພດ, ບໍ່ຈຳກັດອາຍຸ ບໍ່ຈຳກັດວຸດທິການສຶກສາ ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນຢາກປະກອບສ່ວນໃນວຽກງານພັດທະນາສັງຄົມ ສາມາດໄປເຮັດວຽກຕ່າງແຂວງໄດ້ ສົນໃຈດ້ານໂຕເລກ ແລະ ການກວດສອບ ລະອຽດຮອບຄອບ ແລະ ມັກກວດວຽກຊ້ຳຄືນ ຮູ້ນຳໃຊ້ MS Word, Excell, Powerpoint ສະໝັກ ໂດຍສົ່ງຈົດໝາຍແນະນຳໂຕ ແລະ ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້ (CV) ມາທີ່ ສະມາຄົມສົ່ງເສີມການອະນຸຮັກສິລະປະວັນນະຄະດີ (ສອສວ) ເຮືຶອນເລກທີ 001, ຖະໜົນທົ່ງສ້າງນາງ, ບ້ານທົ່ງສ້າງນາງ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໂທ 030 5361765, What’s […]

Finance & Administration 

ສະມາຄົມພັດທະນາເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມດ້ອຍໂອກາດ ມີຄວາມຕ້ອງການ ພະນັກງານ ມາຮ່ວມງານດ້ານການ ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຫ້ອງການ ແລະ ການເງິນຂອງອົງກອນ 1 ຕໍ່າແໜ່ງ ເຊິ່ງກຳນົດບົດບາດໜ້າທີ່ດັ່ງລຸ່ມນີ້ The Disadvantaged Children and Youth Development Association (DCYA) is seeking Finance & Administration Manager. This position involves the following duties and responsibilities. 1. ຮັບຜິດຊອບຄຸ້ມຄອງບັນຊີ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການເງິນໂຄງການ ແລະ ຄັງເງິນລວມຂອງສະມາຄົມ Responsible to manage the budget of the projects and of the association budget 2. ສະຫລຸບບັນຊີປະຈຳ ເດືອນ, […]

Finance Officer

Job Opening: GDA Finance Officer Location: Vientiane Capital, with travel to project sites Reports To: Finance Manager Organization: Gender Development Association, GDA, is a leading Gender Rights Non-Profit Association, working throughout Lao PDR since 1991. GDA works to empower women and men to achieve gender equity through joint action, knowledge sharing and ending gender-based violence and discrimination. Our team […]

Houn Finance-admin Assistant

Job Purpose Community Health and Inclusion Association (CHIAs) is partnership with Plan International in Laos for Improved access to health services for women, infants and young children Project in Houn district (Oudomxay province) and Samoui district (Saravan Province). The project is funded by Federal Ministry for Economic Cooperation and Development, Germany through Plan International Germany […]

ພະນັກງານບັນຊີ-ການເງິນ

ພະນັກງານບັນຊີ-ການເງິນ ຈົບຊັ້ນສູງຂື້ນໄປ ມີປະສົບການບັນຊີສາກົນຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ.ເງິນເດືອນເລີ້ມຕົ້ນ 250-750$/ເດືອນຂຶ້ນກັບ ປະສົບການ. ພະນັກງານພົວພັນພາຍນອກ. ຈົບປະລີນຍາຕີຂື້ນໄປ ຮູ້ພາສາຕ່າງປະເທດ ອັງກິດ, ຝຣັ່ງ,.. ແລະ ພາສາຊົນເຜົ່າໃດຫນື່ງຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ ມີປະສົບການພົວພັນວຽກງານກັບຫລາຍພາກສ່ວນ ເງີນເດືອນສາມາດຕໍ່ລອງກັນໄດ້. ອາສາສະຫມັກ/ເຝິກງານ ໃນຂະແຫນງພັດທະນາຄົນນະບົດ. ສືສານມວນຊົນ. ວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ມີຄ່າຕອບແທນ ແລະ ສະຫັວດດີການຫລາຍຢ່າງຮັບຈຳນວນ 05 ຕໍາແຫ່ນງ ເຝືກງານເປັນມີຕໍາແຫ່ນງງານໄວ້ຮອງຮັບ. ຫມາຍເຫດ: ທຸກຕຳແຫ່ນງແມ່ນຕ້ອງມີພາຫານະຫຼືສີ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການທຽວວຽກເປັນຂອງຕົນເອັງ. ມີໃບຂັບຂີ່ເປັນຂອງຕົນເອັງ. ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ.ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຢາເສບຕິເແລະພືດຕິກຳທາງເພດ(ຄົນພິການກໍ່ສາມາດສະຫມັກໄດ້)  ທ່ານທີ່ສົນໃຈສາມາດສະຫມັກໄດ້ທີ່: gca.laos@gmail.com ສົ່ງພຽງແຕ່ CV ຢ່າງດຽວກໍ່ໄດ້. ໂທລະສັບ: 020 55078586 ປິດຮັບສະໝັກທີ 27/04/2023