Lao CSO Platform

ພະນັກງານສົ່ງເສີມການຂາຍ ແລະ ນໍາໃຊ້ເຕົາໄຟຟ້າ 03 ຕຳແໜ່ງ

ສະມາຄົມເພື່ອການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ປັບປຸງຊົນນະບົດ (ສພປ) ແມ່ນອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມລາວ ທີ່ມີສະມາຊິກ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນແຕ່ປີ 2006 ໂດຍຂື້ນທະບຽນກັບສະຫະສະມາຄົມວິທະຍາສາດ ແລະ ວິສະວະກຳສາດແຫ່ງຊາດ, ຫຼັງຈາກນັ້ນໄດ້ຂື້ນທະບຽນໃໝ່ ແລະ ໄດ້ຮັບຂໍ້ຕົກລົງສ້າງຕັ້ງຈາກກະຊວງພາຍໃນສະບັບເລກທີ 511/ ພນລົງວັນທີ 9 ສິງຫາ 2012 ພວກເຮົາກໍາລັງຊອກຫາເພື່ອນຮ່ວມງານ  ພະນັກງານສົ່ງເສີມການຂາຍ ແລະ ນໍາໃຊ້ເຕົາໄຟຟ້າ 03 ຕຳແໜ່ງ ບ່ອນປະຈໍາການ: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ: ສັນຊາດລາວ ອາຍຸບໍ່ເກີນ 35 ປີ ຈົນຊັ້ນສູງຂຶ້ນໄປດ້ານການຕະຫຼາດ ຫຼື ສາຂາອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; ມີປະສົບການກ່ຽວກັບການຂາຍໂດຍສະເພາະເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ ມີທັກສະຄອມພິວເຕີໃນລະດັບພື້ນຖານ ແລະ ສາມາດນໍາໃຊ້ໂປແກຣມໄດ້ເຊັ່ນ: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Email ແລະ ອື່ນໆ; ເປັນຄົນພື້ນທີ່ແຂວງ ແຂວງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຫຼວງພະບາງ […]