Lao CSO Platform

LaoDHRRA is seeking a qualified organization or company to produce two advocacy videos showcasing the implementation activities of the Public Information and Awareness Services for Vulnerable Communities (PLASVC) project

LaoDHRRA is looking for qualified organization or company to provide services on production of 2 advocacy videos of implementation activities of Public Information and Awareness Services for Vulnerable Communities “PLASVC” project The Lao Development of Human Resources in Rural Areas Association “LaoDHRRA” is a Non-Profit-Association (NPA) registered with the Ministry of Home Affairs, which of […]

ການກຳນົດມາດຕະຖານ ແລະ ສ່ວນປະສົມໃນການຜະລິດເຕົາປະຢັດ

ສະມາຄົມ ເພຶ່ອການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ປັບປຸງຊົນນະບົດ (ARMI) ຂອງພວກເຮົາຂໍຖືເປັນກຽດຮຽນເຊີນມາຍັງ ບັນດາບໍລິສັດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈກ່ຽວກັບການກຳນົດມາດຕະຖານ ແລະ ສ່ວນປະສົມໃນການຜະລິດເຕົາປະຢັດ. ໜ້າວຽກຫຼັກປະກອບມີ: 1) ກວດສອບ ແລະ ທົດສອບຕົວຢ່າງດິນໃນແຕ່ລະໂຮງງານຜູ້ຜະລິດ ແລະ ບໍ່ດິນທີ່ຜູ້ຜະລິດນຳມາໃຊ້ໃນປະຈຸບັນ ເພຶ່ອໃຫ້ໄດ້ດິນທີ່ເໝາະສົມກັບການປ້ັນເຕົາ; 2) ກຳນົດປະເພດ ແລະ ດິນທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ ອັດຕາສ່ວນປະສົມຂອງດິນແຕ່ລະຊະນິດສຳລັບຜະລິດເຕົາ; 3) ສັງຮວມຂໍ້ມູນດິນຈາກບັນດາຜູ້ຜະລິດ ແລ້ວນຳມາຮຽບຮຽງ-ຈັດລຽງບັນດາຂໍ້ມູນໃຫ້ເປັນລະບົບ ພ້ອມທັງ ຂຽນເປັນເອກະສານອ້າງອິງກ່ຽວກັບ ມາດຖານດິນ ແລະ ອັດຕາສ່ວນປະສົມຂອງດິນແຕ່ລະຊະນິດທີ່ຈະເອົາມານຳໃຊ້ໃນການຜະລິດເຕົາປະຢັດ ລວມທັງວິທີການທົດສອບກວດສອບແບບຢູ່ພາກສະໜາມ. 4) ຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຜູ້ຜະລິດ, ພະນັກງານຂອງສະມາຄົມ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກ່ຽວກັບ ວິທີການກວດສອບມາດຕະຖານການທົດສອບດິນ. ສຳລັບ ທ່ານໃດທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດທາງດ້ານດິນ ແລະ ມີຄວາມສົນໃຈ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ທີມງານສະມາຄົມ ຜ່ານທາງ ອີເມວ: souvanny@armi.la ຫຼື info@armi.la ເບີໂທລະສັບ: +856 […]