Lao CSO Platform

ການກຳນົດມາດຕະຖານ ແລະ ສ່ວນປະສົມໃນການຜະລິດເຕົາປະຢັດ

ສະມາຄົມ ເພຶ່ອການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ປັບປຸງຊົນນະບົດ (ARMI) ຂອງພວກເຮົາຂໍຖືເປັນກຽດຮຽນເຊີນມາຍັງ ບັນດາບໍລິສັດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈກ່ຽວກັບການກຳນົດມາດຕະຖານ ແລະ ສ່ວນປະສົມໃນການຜະລິດເຕົາປະຢັດ. ໜ້າວຽກຫຼັກປະກອບມີ: 1) ກວດສອບ ແລະ ທົດສອບຕົວຢ່າງດິນໃນແຕ່ລະໂຮງງານຜູ້ຜະລິດ ແລະ ບໍ່ດິນທີ່ຜູ້ຜະລິດນຳມາໃຊ້ໃນປະຈຸບັນ ເພຶ່ອໃຫ້ໄດ້ດິນທີ່ເໝາະສົມກັບການປ້ັນເຕົາ; 2) ກຳນົດປະເພດ ແລະ ດິນທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ ອັດຕາສ່ວນປະສົມຂອງດິນແຕ່ລະຊະນິດສຳລັບຜະລິດເຕົາ; 3) ສັງຮວມຂໍ້ມູນດິນຈາກບັນດາຜູ້ຜະລິດ ແລ້ວນຳມາຮຽບຮຽງ-ຈັດລຽງບັນດາຂໍ້ມູນໃຫ້ເປັນລະບົບ ພ້ອມທັງ ຂຽນເປັນເອກະສານອ້າງອິງກ່ຽວກັບ ມາດຖານດິນ ແລະ ອັດຕາສ່ວນປະສົມຂອງດິນແຕ່ລະຊະນິດທີ່ຈະເອົາມານຳໃຊ້ໃນການຜະລິດເຕົາປະຢັດ ລວມທັງວິທີການທົດສອບກວດສອບແບບຢູ່ພາກສະໜາມ. 4) ຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຜູ້ຜະລິດ, ພະນັກງານຂອງສະມາຄົມ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກ່ຽວກັບ ວິທີການກວດສອບມາດຕະຖານການທົດສອບດິນ. ສຳລັບ ທ່ານໃດທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດທາງດ້ານດິນ ແລະ ມີຄວາມສົນໃຈ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ທີມງານສະມາຄົມ ຜ່ານທາງ ອີເມວ: souvanny@armi.la ຫຼື info@armi.la ເບີໂທລະສັບ: +856 […]