Lao CSO Platform

ຜູ້ຊ່ວຍບໍລິຫານ  01 ຕຳແໜ່ງ ປະຈໍາແຂວງ ຫຼວງພະບາງ

ພວກເຮົາກຳລັງຊອກຫາເພື່ອນຮ່ວມງານຜູ້ຊ່ວຍບໍລິຫານ  01 ຕຳແໜ່ງ ປະຈໍາແຂວງ ຫຼວງພະບາງ  ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ: ສັນຊາດລາວ ອາຍຸບໍ່ເກີນ 35 ປີ ຈົບຊັ້ນສູງຂຶ້ນໄປ ຫຼື ມີປະສົบทามທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານບໍລິຫານຈັດການ ຫຼື ສາຂາອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; ມີທັກສະຄອມພິວເຕີໃນລະດັບພື້ນຖານ ແລະ ສາມາດນໍາໃຊ້ : Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Email แลະ ອື່ນໆ; ເປັນຄົນພື້ນທີ່ຫຼວງພະບາງ ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ. ເອກະສານສະໝັກ: ຊີວະປະຫວັด (CV) ຈົດໝາຍສະໝັກວຽກ (Cover Letter)  ສົນໃຈສະໝັກ ສົ່ງຂໍ້ມູນມາໄດ້ທີ່: ເບີ: 020 95780087 Email: Souvanny@armi.la ແລະ info@armi.la ສາມາດສະໝັກຜ່ານລິ້ງ:  https://ee.kobotoolbox.org/x/MH3SEbQb  ປິດຮັບສະໝັກ: 24 ມິຖຸນາ 2024 (17:00 ໂມງ)

ອາສາສະໝັກຄວາມສະດວກໃນການນະພັດທະນາຊຸມຊົນ 01 ຕຳແໜ່ງ

ພວກເຮົາກຳລັງຊອກຫາເພື່ອນຮ່ວມງານ ອາສາສະໝັກຄວາມສະດວກໃນການນະພັດທະນາຊຸມຊົນ 01 ຕຳແໜ່ງ ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ: ສັນຊາດລາວ ອາຍຸບໍ່ເກີນ 35 ປີ ຈົບຊັ້ນສູງຂຶ້ນໄປ ມີທັກສະຄອມພິວເຕີໃນລະດັບພື້ນຖານ ແລະ ສາມາດນໍາໃຊ້ : Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Email แลະ ອື່ນໆ; ເປັນຄົນພື້ນທີ່ຫຼວງພະບາງ ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ. ເອກະສານສະໝັກ: ຊີວະປະຫວັด (CV) ຈົດໝາຍສະໝັກວຽກ (Cover Letter) ສົນໃຈສະໝັກ ສົ່ງຂໍ້ມູນມາໄດ້ທີ່: ເບີ: 020 95780087 Email: Souvanny@armi.la ແລະ info@armi.la ສາມາດສະໝັກຜ່ານລິ້ງ:  https://ee.kobotoolbox.org/x/MH3SEbQb ປິດຮັບສະໝັກ: 24 ມິຖຸນາ 2024 (17:00 ໂມງ)

ວິຊາການໂຄງການ 03 ຕຳແໜ່ງ ປະຈໍາ ແຂວງຈໍາປາສັກ

ພວກເຮົາກຳລັງຊອກຫາເພື່ອນຮ່ວມງານ ຕຳແໜ່ງ ວິຊາການໂຄງການ 03 ຕຳແໜ່ງ ບ່ອນປະຈຳການ: ແຂວງຈໍາປາສັກ ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ: ສັນຊາດລາວ ອາຍຸບໍ່ເກີນ 35 ປີ ຈົບຊັ້ນສູງຂຶ້ນໄປກ່ຽວກັບ ກະສິກຳ, ປ່າໄມ້, ສິ່ງແວດລ້ອມ ຫຼື ສາຂາອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; ມີທັກສະຄອມພິວເຕີໃນລະດັບພື້ນຖານ ແລະ ສາມາດນໍາໃຊ້ : Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Email แลະ ອື່ນໆ; ເປັນຄົນພື້ນທີ່ແຂວງ ຈໍາປາສັກ ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ. ເອກະສານສະໝັກ: ຊີວະປະຫວັด (CV) ຈົດໝາຍສະໝັກວຽກ (Cover Letter) ສົນໃຈສະໝັກ ສົ່ງຂໍ້ມູນມາໄດ້ທີ່: ເບີ: 020 95780087 Email: Souvanny@armi.la ແລະ info@armi.la ສາມາດສະໝັກຜ່ານລິ້ງ: https://ee.kobotoolbox.org/x/pbSFsIyy ປິດຮັບສະໝັກ: 24 ມິຖຸນາ 2024 (17:00 ໂມງ)

ວິຊາການພັດທະນາຊຸມຊົນ 02 ຕຳແໜ່ງປະຈໍາເມືອງເຊໂປນ

ສະມາຄົມເພື່ອການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ປັບປຸງຊົນນະບົດ (ສພປ) ແມ່ນອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມລາວ ທີ່ມີສະມາຊິກ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນແຕ່ປີ 2006 ໂດຍຂື້ນທະບຽນກັບສະຫະສະມາຄົມວິທະຍາສາດ ແລະ ວິສະວະກຳສາດແຫ່ງຊາດ, ຫຼັງຈາກນັ້ນໄດ້ຂື້ນທະບຽນໃໝ່ ແລະ ໄດ້ຮັບຂໍ້ຕົກລົງສ້າງຕັ້ງຈາກກະຊວງພາຍໃນສະບັບເລກທີ 511/ ພນລົງວັນທີ 9 ສິງຫາ 2012. ມີຄວາມຕ້ອງການຮັບສະໝັກພະນັກງານ ວິຊາການພັດທະນາຊຸມຊົນ 02 ຕຳແໜ່ງປະຈໍາເມືອງເຊໂປນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ. ທ່ານໃດທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ ແມ່ນສາມາດສົ່ງຈົດໝາຍສະໝັກວຽກ (Cover Letter) ແລະ ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້ (CV) ສົ່ງມາທີ່ອີເມວ: souvanny@armi.la ແລະ info@armi.la, ເບິໂທລະສັບ: 020 95780087 ຫຼື ສະໝັກຜ່ານລິ້ງ: https://ee.kobotoolbox.org/x/3kRicoFZ ປິດຮັບສະໝັກ: 21 ມິຖຸນາ 2024

Field Project Coordinator

Vacancy Announcement PFHA is the leading family health association striving to provide all people with innovative and up to date RH information and quality services by empowering individuals through raising awareness of RH knowledge, information and service and improving quality of RH care and services for its beneficiaries in collaboration with Government authorities, relevant stakeholders, […]

ພະນັກງານພາກສະໜາມໃນວຽກປັບປຸງຄຸນນະພາບການສຶກສາ ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ຈໍານວນ 01 ຕຳແໜ່ງ ປະຈຳທີ່ ເມືອງແອດ, ແຂວງຫົວພັນ

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ ສະມາຄົມພັດທະນາທັກສະຊີວິດ (Life Skills Development Association) ມີຄວາມຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານພາກສະໜາມໃນວຽກປັບປຸງຄຸນນະພາບການສຶກສາ ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ຈໍານວນ 01 ຕຳແໜ່ງ ປະຈຳທີ່ ເມືອງແອດ, ແຂວງຫົວພັນ. ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ: 1. ເພດ ຍິງ ຫຼື ຊາຍ ມີອາຍຸລະຫວ່າງ 20-35 ປີ 2. ຮຽນຈົບປະລີນຍາຕີ/ຊັ້ນສູງ/ຊັ້ນກາງ ກ່ຽວກັບວິຊາຄູສາຍຄູປະຖົມ ຫຼື ພັດທະນາຊຸມຊົນ/ສັງຄົມສົງເຄາະ 3. ຮູ້ນໍາໃຊ້ຄອມພິວເຕີ Ms word Ms excel, E-mail ແລະ PowerPoint ໄດ້ຢ່າງຄ່ອງແຄ່ວ 4. ມີຄວາມຫ້າວຫັນຕໍ່ວຽກງານ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໜ້າວຽກສູງ 5. ມີປະສົບການເຮັດວຽກພັດທະນາການສຶກສາ ຫຼື ວຽກສົ່ງເສີມຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນຢ່າງໜ້ອຍ 1-2 ປີ 6. ມີມະນຸດສຳພັນດີ ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມງານໄດ້ດີ 7. ສາມາດຂີ່ລົດລົງທ້ອງຖິ່ນເຂດກັນດານໄດ້ ແລະ […]

Communications Assistant Intern

        Communications Assistant Intern Cord is an international Non-Governmental Organisation (iNGO) with administrative headquarters in the United Kingdom and an operational staff team in Laos.  Cord has 50 years of experience in humanitarian and development work with communities worldwide affected by conflicts. We believe that people can only flourish where strong relationships […]

Finance, Administration and Logistic Intern (FALI)

Finance, Administration and Logistic Intern (FALI) Cord is an international Non-Governmental Organisation (iNGO) with administrative headquarters in the United Kingdom and an operational staff team in Laos.  Cord has 50 years of experience in humanitarian and development work with communities worldwide affected by conflicts. We believe that people can only flourish where strong relationships exist […]

ຜູ້ປະສານງານ ໂຄງການ ຈໍານວນ 1 ຕຳແໜ່ງ (Project Coordinator)

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ ຕຳແໜ່ງ: ຜູ້ປະສານງານ ໂຄງການ ຈໍານວນ 1 ຕຳແໜ່ງ (Project Coordinator) ໄລຍະເວລາສັນຍາ: ປີຕໍ່ປີ ບ່ອນປະຈຳການ: ແຂວງຊຽງຂວາງ ປິດຮັບສະໝັກ: 31 ພຶດສະພາ 2024 (16:00 ໂມງ) ສະມາຄົມ ຊ່ວຍເຫຼືອຟື້ນຟູຄຸນນະພາບຊີວິດ ມີຈຸດປະສົງໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຊ່ວຍເຫຼືອ ຜູ້ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍຈາກລະເບີດ, ຄອບຄົວ ທຸກຍາກ ແລະ ຜູ້ມີຄວາມພິການ. ກິດຈະກຳຫຼັກຂອງສະມາຄົມແມ່ນ ຊ່ວຍເຫຼືອຟື້ນຟູ ທາງດ້ານສຸຂະພາບ-ພື້ນຟູໜ້າທີ່ການ, ການເຂົ້າຮອດເຂົ້າ ເຖິງການສຶກສາ-ສະໜອງທຶນການສຶກສາ, ສະໜັບສະໜູນການສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວທາງດ້ານກະສິກຳ-ຫັດຖະກຳ, ປັບປຸງທີ່ຢູ່ອາໃສ ສ້າງ- ສ້ອມແປງເຮືອນ, ສ້າງ-ສ້ອມແປງຫ້ອງນໍ້າ ແລະ ການພັດທະນາວິຊາຊີບຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ກຸ່ມເປົ້າໝາຍມີສ່ວນຮ່ວມທາງດ້ານເສດຖະກິດ- ສັງຄົມ ແລະ ມີຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂຶ້ນ, ເປັນສະມາຄົມເຄື່ອນໄຫວໃນຂົງເຂດທົ່ວປະເທດ, ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2011 ເປັນຕົ້ນມາ, ສະມາຄົມ ພວກເຮົາມີຄວາມຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້: ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ປະສານງານໂຄງການ: ວາງແຜນ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ, ຕິດຕາມສະໜັບສະໜູນ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານກິດຈະກຳ […]

ພະນັກງານການເງິນໂຄງການ

ປະກາດຮັບສະຫມັກພະນັກງານ ຕຳແຫນ່ງ: ພະນັກງານການເງິນໂຄງການ (Project Finance Officer) ໄລຍະເວລາ: 13 ເດືອນ (June 2024 ຫາ June 2025) ບ່ອນປະຈຳການ: ບ້ານໂພນພະເນົາ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ສະມາຄົມເພື່ອພັດທະນແມ່ຍິງ ແລະ ການສຶກສາກົດໝາຍ (ADWLE) ແມ່ນສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ໃນປີ 2012. ມີຄວາມຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານ ໃນຕຳແຫນ່ງ ພະນັກງານການເງິນໂຄງການ ເພື່ອມາປະຕິບັດໂຄງການ “ການເຂົ້າເຖິງຄວາມຍຸຕິທໍາຂອງຜູ້ດ້ອຍໂອກາດໃນຊຸມຊົນ” ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນສະຫນັບສະໜູນຈາກ ທະນາຄານ ໂລກ ແລະ ອົງການເຮວີຕັດ ຊຶ່ງຈະໄດ້ປະຕິບັດຢູ່ ເມືອງບໍລິຄັນ ແລະ ເມືອງປາກກະດິງ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ຊຶ່ງບາງຄັ້ງຈະ ໄດ້ລົງໄປທ້ອງຖິ່ນນີ້. ຂອບເຂດໜ້າວຽກຂອງພະນັກງານການເງິນໂຄງການ: 1. ຮັບຜິດຊອບລວມກ່ຽວກັບການເງິນ ແລະ ບໍລິຫານຂອງສະມາຄົມ ເຊັ່ນ: ແຜນງົບປະມານ ແລະ ລາຍງານປະຈຳປີ ຂອງໂຄງການເພື່ອຮັບຮອງໂດຍຄະນະບໍລິຫານງານ ແລະ ຮັບປະກັນການນໍາໃຊ້ງົບປະມານໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບ […]