Lao CSO Platform

ບັນຊີ-ການເງິນ 1 ຕຳແໜ່ງ

ປະກາດຮັບສະໝັກ ບັນຊີ-ການເງິນ 1 ຕຳແໜ່ງ ບ່ອນປະຈຳການ: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ມີການເດີນທາງໄປຕ່າງແຂວງໃນບາງໂອກາດ ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ: ຄຸ້ມຄອງຄັງເງິນສົດ ແລະ ການເບີກຈ່າຍ ລົງບັນຊີລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ຮັກສາເອກະສານດ້ານບັນຊີການເງິນ ແລະ ໃບບິນຕ່າງໆ ຊ່ອຍວຽກບໍລິຫານ ລົງຊ່ອຍວຽກພາກສະໜາມບາງຄັ້ງຄາວ ສະຫຼຸບລາຍງານບັນຊີ-ການເງິນ ວຽກອື່ນໆທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ ຄຸນສົມບັດ: ບໍ່ຈຳກັດເພດ, ບໍ່ຈຳກັດອາຍຸ ບໍ່ຈຳກັດວຸດທິການສຶກສາ ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນຢາກປະກອບສ່ວນໃນວຽກງານພັດທະນາສັງຄົມ ສາມາດໄປເຮັດວຽກຕ່າງແຂວງໄດ້ ສົນໃຈດ້ານໂຕເລກ ແລະ ການກວດສອບ ລະອຽດຮອບຄອບ ແລະ ມັກກວດວຽກຊ້ຳຄືນ ຮູ້ນຳໃຊ້ MS Word, Excell, Powerpoint ສະໝັກ ໂດຍສົ່ງຈົດໝາຍແນະນຳໂຕ ແລະ ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້ (CV) ມາທີ່ ສະມາຄົມສົ່ງເສີມການອະນຸຮັກສິລະປະວັນນະຄະດີ (ສອສວ) ເຮືຶອນເລກທີ 001, ຖະໜົນທົ່ງສ້າງນາງ, ບ້ານທົ່ງສ້າງນາງ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໂທ 030 5361765, What’s […]

ຜູ້ປະສານງານ ໂຄງການ ຈໍານວນ 2 ຕໍາແໜ່ງ (Project Coordinator)

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ ຕຳແໜ່ງ: ຜູ້ປະສານງານ ໂຄງການ ຈໍານວນ 2 ຕໍາແໜ່ງ (Project Coordinator) ​​ໄລ​ຍະ​ເວ​ລາສັນ​ຍາ: ປີ​ຕໍ່​ປີ ບ່ອນປະຈຳການ:  ແຂວງຊຽງຂວາງ  ປິດຮັບສະໝັກ: 23 ກຸມພາ 2024 (16:00 ໂມງ) ສະມາຄົມ ຊ່ວຍເຫຼືອຟື້ນຟູຄຸນນະພາບຊີວິດ ມີ​ຈຸດ​ປະ​ສົງໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຊ່ວຍເຫຼືອ ຜູ້ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍຈາກລະເບີດ, ຄອບຄົວທຸກຍາກ  ແລະ ຜູ້ມີຄວາມພິການ. ກິດຈະກຳຫຼັກຂອງສະມາຄົມແມ່ນ ຊ່ວຍເຫຼືອຟຶ້ນຟູ ທາງດ້ານສຸຂະພາບ-ຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການ, ການເຂົ້າຮອດເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ-ສະໜອງທຶນການສຶກສາ, ສະໜັບສະໜູນການສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວທາງດ້ານກະສິກຳ-ຫັດຖະກຳ, ປັບປຸງທີ່ຢູ່ອາໃສ ສ້າງ-ສ້ອມແປງເຮືອນ, ສ້າງ-ສ້ອມແປງຫ້ອງນ້ຳ ແລະ ການພັດທະນາວິຊາຊີບຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ກຸ່ມເປົ້າໝາຍມີສ່ວນຮ່ວມທາງດ້ານເສດຖະກິດ- ສັງຄົມ ແລະ ມີຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂຶ້ນ. ເປັນ​ສະ​ມາ​ຄົມ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ, ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2011 ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ, ສະ​ມາ​ຄົມ​ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ເພື່ອນ​ຮ່ວມ​ງານ​ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ດັ່ງ​ລຸ່ມ​ນີ້:  ​ໜ້າ​ທີ່​ຮັ​ບ​ຜິດ​ຊອບ​ຂອງຜູ້​ປະ​ສານ​ງານ​ໂຄງ​ການ​:  ​ວາງແຜນ, ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ, ຕິດຕາມສະໜັບສະໜູນ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານກິດຈະກຳ ໃຫ້ເປັນໄປຕາມແຜນ ແລະ ມາດຖານທີ່ວາງໄວ້. ພົວພັັັັັນ […]

Admin Officer

Tasks for office administration workers: • Practice fundamental financial management, including handling the Treasury, managing daily cash flow, and preparing deposits for approval through both the Treasury and banks. Additionally, summarize reports for the head of the workforce. • Establish administrative and financial procedures in compliance with the Association’s rules. Create a tracking system to […]

Finance Officer

Finance Officer Location: Vientiane Capital, with travel to project sites Reports To: Finance Manager Organization: Gender Development Association, GDA, is a leading Gender Rights Non-Profit Association, working throughout Lao PDR since 1991. GDA works to empower women and men to achieve gender equity through joint action, knowledge sharing and ending gender-based violence and discrimination. Our team is based […]

Two Administration Officers

EU cooperation project looking for two Administration Officers The Lao Cooperation Facility (LCF) is a project financed by the European Union to support the programming and implementation of the EU-Lao PDR cooperation and the Team Europe approach. The project is managed by the Europe-based company Four Assist (www.4assist.eu). The LCF is looking for two Administration […]

Monitoring Evaluation and Learning (MEL) Coordinator

Job Description                                                                                                       Position: Monitoring Evaluation and Learning (MEL) Coordinator Grade Department & Location: Program Quality Unit; Vientiane Capital Date: Quarter 1, 2024 Reports to (position): Director and Program quality director Purpose:  The purpose of this roles is to support CHIAs Programs to: –        Improve monitoring, evaluation and learning and knowledge management; –        Support capacity […]

Finance & Administration 

ສະມາຄົມພັດທະນາເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມດ້ອຍໂອກາດ ມີຄວາມຕ້ອງການ ພະນັກງານ ມາຮ່ວມງານດ້ານການ ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຫ້ອງການ ແລະ ການເງິນຂອງອົງກອນ 1 ຕໍ່າແໜ່ງ ເຊິ່ງກຳນົດບົດບາດໜ້າທີ່ດັ່ງລຸ່ມນີ້ The Disadvantaged Children and Youth Development Association (DCYA) is seeking Finance & Administration Manager. This position involves the following duties and responsibilities. 1. ຮັບຜິດຊອບຄຸ້ມຄອງບັນຊີ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການເງິນໂຄງການ ແລະ ຄັງເງິນລວມຂອງສະມາຄົມ Responsible to manage the budget of the projects and of the association budget 2. ສະຫລຸບບັນຊີປະຈຳ ເດືອນ, […]

Finance Officer

Job Opening: GDA Finance Officer Location: Vientiane Capital, with travel to project sites Reports To: Finance Manager Organization: Gender Development Association, GDA, is a leading Gender Rights Non-Profit Association, working throughout Lao PDR since 1991. GDA works to empower women and men to achieve gender equity through joint action, knowledge sharing and ending gender-based violence and discrimination. Our team […]

GDA Project Officer

GDA Project Officer Job Opening: Project Officer Location: Vientiane Capital with frequent travel to project sites Reports to: GDA Management Team Organization: The Gender Development Association (GDA) is a non-profit organization that has been at the forefront of promoting gender rights in Laos since 1991. GDA’s mission is to empower women, men, adolescent girls, and children, fostering gender equity […]