Lao CSO Platform

ອາສາສະໝັກບໍລິການຊຸມຊົນ Community Outrreach Supporter 16 ຕໍາແໜ່ງ

  ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ ສະມາຄົມ ສຸຂະພາບຊຸມຊົນ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ສສຮ ແມ່ນອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມລາວທີ່ເຮັດວຽກສົ່ງເສີມປະຊາກອນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃນການເຂົ້າເຖີງການບໍລິການສຸຂະພາບຢ່າງ ທົ່ວເຖີງ ແລະ ເທົ່າທຽມ. ຕໍາແໜ່ງງານ ອາສາສະໝັກບໍລິການຊຸມຊົນ Community Outrreach Supporter COS 16 ຕໍາແໜ່ງ ຊື່ໂຄງການ ໂຄງການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການ ສໍາລັບວຽກງານສະກັດກັ້ນຕ້ານເຊື້ອເຮສໄອວີ / Health And Nutrition Services Access Project (HANSA) ພື້ນທີ່ໂຄງການ ແຂວງວຽງຈັນ 5 ຕໍາແໜ່ງ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ 5 ຕໍາແໜ່ງ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ 3 ຕໍາແໜ່ງ ແລະ ແຂວງຄຳມ່ວນ 3 ຕຳແໜ່ງ ໄລຍະເວລາໂຄງການ 1 ປີ ຫນ້າວຽກຫຼັກ ພາລະບົດບາດຂອງອາສາສະໝັກ (COS) 1.      […]

ຜູ້ປະສານງານຂັ້ນແຂວງ ( PC ) ປະຈໍາ ແຂວງວຽງຈັນ

  ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ ສະມາຄົມ ສຸຂະພາບຊຸມຊົນ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ສສຮ ແມ່ນອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມລາວທີ່ເຮັດວຽກສົ່ງເສີມປະຊາກອນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃນການເຂົ້າເຖີງການບໍລິການສຸຂະພາບຢ່າງ ທົ່ວເຖີງ ແລະ ເທົ່າທຽມ. ຕໍາແຫນ່ງງານ ພະນັກງານ ປະສານງານຂັ້ນແຂວງ PC 1 ຕໍາແໜ່ງ ຊື່ໂຄງການ ໂຄງການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການ ສໍາລັບວຽກງານສະກັດກັ້ນຕ້ານເຊື້ອເຮສໄອວີ / Health And Nutrition Services Access Project (HANSA) ພື້ນທີ່ໂຄງການ ແຂວງວຽງຈັນ ໄລຍະເວລາໂຄງການ 2024-2026 ຫນ້າວຽກຫລັກ ໜ້າທີ່ຫັລກ: ວຽກງານປະສານງານ: 1.     ພົວພັນ ແລະ ປະສານງານກັບຄູ່ຮ່ວມງານຫຼັກຢ່າງເປັນປະຈໍາໃນການຮັບປະກັນແຜນງານໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້. 2.     ພົວພັນ ແລະ ປະສານງານກັບສູນຕ້ານເອດ ແລະ ກອງເລຂາຕ້ານເອດຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງໃນການສຸກຍຸ້ແຜນກິດຈະກິດໃຫ້ຖຶກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມວັນເວລາທີ່ກໍານົດໄວ້. 3.     ພົວພັນ […]

Toumlarn & Lakhone Pheng District facilitator

  Position: Facilitator for Tumlan District – 1 Position Facilitator for Lakhone Pheng District – 1 Position Location: Tum Lan District and Nakhon Pheng District, Sarawan Province Project: Provincial Strengthening Program for Mother and Child Affairs and Nutrition in Lao PDR Report To: Provincial Coordinator, Salavan Province The Purpose of the Project: The Community Health […]

Finance/Admin Staff (FAS)

PFHA is the leading family health association striving to provide all people with innovative and up to date RH information and quality services by empowering individuals through raising awareness of RH knowledge, information and service and improving quality of RH care and services for its beneficiaries in collaboration with Government authorities, relevant stakeholders, and other […]

Project Manager (PM) of MCHN Project (1 Position)

PFHA is the leading family health association striving to provide all people with innovative and up to date RH information and quality services by empowering individuals through raising awareness of RH knowledge, information and service and improving quality of RH care and services for its beneficiaries in collaboration with Government authorities, relevant stakeholders, and other […]

Project MCHN Technical Staff (PTS)

PFHA is the leading family health association striving to provide all people with innovative and up to date RH information and quality services by empowering individuals through raising awareness of RH knowledge, information and service and improving quality of RH care and services for its beneficiaries in collaboration with Government authorities, relevant stakeholders, and other […]