Lao CSO Platform

ປະກາດຮັບສະໝັກອໍານວຍການໃໝ່

ປະກາດຮັບສະໝັກອໍານວຍການໃໝ່ ສະມາຄົມເຄືອຂ່າຍເພື່ອການພັດທະນາສັງຄົມ (SODA) ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດສ້າງຕັ້ງຈາກກະຊວງພາຍໃນສະບັບເລກທີ 378, ລົງວັນທີ 28 ມິຖຸນາ 2012, ຊຶ່ງເປັນອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມໜຶ່ງທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ແລະ ມີພາລະ ບົດບາດໃນການສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ- ສັງຄົມ ແລະ ສົ່ງເສີມຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຜູ້ດ້ອຍໂອກາດໃນ ສ ປປ ລາວ, ໃນປັດຈຸບັນທາງສະມາຄົມມີຄວາມ ຕ້ອງການອໍານວຍການໃໝ່. ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ: 1) ຊ່ວຍວາງແຜນຍຸດທະສາດເພື່ອພັດທະນາສະມາຄົມໃນໄລຍະສັ້ນ, ກາງ ແລະ ຍາວ; 2) ວາງແຜນ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນວຽກງານປະຈຳອາທິດ, ເດືອນ, ໄຕມາດ ແລະ ປີ, 3) ນໍາພາສະມາຊິກລະດົມທຶນ-ຊັບພະຍາກອນເພື່ອຮັບໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານຂອງສະມາຄົມ; 4) ຊ່ວຍຂຽນໂຄງການເພື່ອລະດົມທຶນຂອງສະມາຄົມ ແລະ ໃນຂະແໜງການຕົນເອງຮັບຜິດຊອບ; 5) ເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ສະມາຄົມໃນການປະສານງານກັບພາຍນອກສໍາລັບຂະແໜງຕົນເອງຮັບຜິດຊອບໂດຍການ ເຫັນດີອະນຸມັດຂອງຄະນະປະທານສະມາຄົມ; 6) ສ້າງ, ຮັກສາ ແລະ ແຊບເອກະສານທັງໝົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານໃນຂະແໜງຕົນເອງໃນລະບົບເອລັກໂຕ ນິກ ແລະ […]

ວິຊາການໂຄງການ 03 ຕຳແໜ່ງ ປະຈໍາ ແຂວງຈໍາປາສັກ

ພວກເຮົາກຳລັງຊອກຫາເພື່ອນຮ່ວມງານ ຕຳແໜ່ງ ວິຊາການໂຄງການ 03 ຕຳແໜ່ງ ບ່ອນປະຈຳການ: ແຂວງຈໍາປາສັກ ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ: ສັນຊາດລາວ ອາຍຸບໍ່ເກີນ 35 ປີ ຈົບຊັ້ນສູງຂຶ້ນໄປກ່ຽວກັບ ກະສິກຳ, ປ່າໄມ້, ສິ່ງແວດລ້ອມ ຫຼື ສາຂາອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; ມີທັກສະຄອມພິວເຕີໃນລະດັບພື້ນຖານ ແລະ ສາມາດນໍາໃຊ້ : Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Email แลະ ອື່ນໆ; ເປັນຄົນພື້ນທີ່ແຂວງ ຈໍາປາສັກ ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ. ເອກະສານສະໝັກ: ຊີວະປະຫວັด (CV) ຈົດໝາຍສະໝັກວຽກ (Cover Letter) ສົນໃຈສະໝັກ ສົ່ງຂໍ້ມູນມາໄດ້ທີ່: ເບີ: 020 95780087 Email: Souvanny@armi.la ແລະ info@armi.la ສາມາດສະໝັກຜ່ານລິ້ງ: https://ee.kobotoolbox.org/x/pbSFsIyy ປິດຮັບສະໝັກ: 24 ມິຖຸນາ 2024 (17:00 ໂມງ)