Lao CSO Platform

ຜູ້ປະສານງານ ໂຄງການ ຈໍານວນ 2 ຕໍາແໜ່ງ (Project Coordinator)

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ ຕຳແໜ່ງ: ຜູ້ປະສານງານ ໂຄງການ ຈໍານວນ 2 ຕໍາແໜ່ງ (Project Coordinator) ​​ໄລ​ຍະ​ເວ​ລາສັນ​ຍາ: ປີ​ຕໍ່​ປີ ບ່ອນປະຈຳການ:  ແຂວງຊຽງຂວາງ  ປິດຮັບສະໝັກ: 23 ກຸມພາ 2024 (16:00 ໂມງ) ສະມາຄົມ ຊ່ວຍເຫຼືອຟື້ນຟູຄຸນນະພາບຊີວິດ ມີ​ຈຸດ​ປະ​ສົງໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຊ່ວຍເຫຼືອ ຜູ້ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍຈາກລະເບີດ, ຄອບຄົວທຸກຍາກ  ແລະ ຜູ້ມີຄວາມພິການ. ກິດຈະກຳຫຼັກຂອງສະມາຄົມແມ່ນ ຊ່ວຍເຫຼືອຟຶ້ນຟູ ທາງດ້ານສຸຂະພາບ-ຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການ, ການເຂົ້າຮອດເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ-ສະໜອງທຶນການສຶກສາ, ສະໜັບສະໜູນການສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວທາງດ້ານກະສິກຳ-ຫັດຖະກຳ, ປັບປຸງທີ່ຢູ່ອາໃສ ສ້າງ-ສ້ອມແປງເຮືອນ, ສ້າງ-ສ້ອມແປງຫ້ອງນ້ຳ ແລະ ການພັດທະນາວິຊາຊີບຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ກຸ່ມເປົ້າໝາຍມີສ່ວນຮ່ວມທາງດ້ານເສດຖະກິດ- ສັງຄົມ ແລະ ມີຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂຶ້ນ. ເປັນ​ສະ​ມາ​ຄົມ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ, ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2011 ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ, ສະ​ມາ​ຄົມ​ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ເພື່ອນ​ຮ່ວມ​ງານ​ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ດັ່ງ​ລຸ່ມ​ນີ້:  ​ໜ້າ​ທີ່​ຮັ​ບ​ຜິດ​ຊອບ​ຂອງຜູ້​ປະ​ສານ​ງານ​ໂຄງ​ການ​:  ​ວາງແຜນ, ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ, ຕິດຕາມສະໜັບສະໜູນ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານກິດຈະກຳ ໃຫ້ເປັນໄປຕາມແຜນ ແລະ ມາດຖານທີ່ວາງໄວ້. ພົວພັັັັັນ […]

GDA Project Officer

GDA Project Officer Job Opening: Project Officer Location: Vientiane Capital with frequent travel to project sites Reports to: GDA Management Team Organization: The Gender Development Association (GDA) is a non-profit organization that has been at the forefront of promoting gender rights in Laos since 1991. GDA’s mission is to empower women, men, adolescent girls, and children, fostering gender equity […]