Lao CSO Platform

Project Officer of Climate Change

Project Officer of Climate Change Position Title:Project Officer of Climate Change Location: Vientiane Capital, with travel to project sites Report to:GDA Program Manager and Director About the organization: Gender Development Association (GDA) is a leading Gender Rights Non-Profit Association, working throughout Lao PDR since 1991. GDA works to empower women, gender diversity, and disabled people to […]

ຮັບສະໝັກພະນັກງານ ວິຊາການ ປ່າໄມ້ ແລະ ການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ ວິຊາການ ປ່າໄມ້ ແລະ ການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ຈໍານວນ 2 ຕຳແໜ່ງ ປະຈຳຢູ່ຫ້ອງການສະມາຄົມ ສພປຄ/BNDA ທີ່ບ້ານ ພັນໄຊ, ເມືອງ ຊຳເໜືອ, ແຂວງ ຫົວພັນ ສະມາຄົມພັດທະນາໄມ້ປ່ອງ ແລະ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການໃນປີ 2020 ແລະ ດຳເນີນການເຄື່ອນໄຫວພາຍ ໃນແຂວງຫົວພັນ ❖ ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານປ່າໄມ້ ແລະ ການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນຂັ້ນບ້ານ, ຝຶກອົບຮົມທາງດ້ານເຕັກນິກວິຊາການ, ວິທີການ ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນປ່າ (ໄມ້ປ່ອງ ແລະ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ) ໃຫ້ກັບບ້ານເປົ້າໝາຍໂຄງການຂອງສະມາຄົມ; ຝຶກອົບຮົມເຕັກນິກວິຊາການໃຫ້ກັບບ້ານໃນການປູກ ແລະ ບົວລະບັດຮັກສາປູກໄມ້ປ່ອງ ແລະ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງບາງຊະນິດ; ພົວພັນປະສານງານຮ່ວມຄູ່ຮ່ວມງານພາກລັດ ແລະ ບ້ານ ເປົ້າໝາຍຂອງສະມາຄົມ; ເກັບຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາຖານຂໍ້ມູນຂອງສະມາຄົມ; 5. ໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງອໍານວຍການ; * ເງື່ອນໄຂ […]

ປະກາດຮັບສະໝັກ ຜູ້ປະສານງານໂຄງການ 02 ຕຳແໜ່ງ

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ ຕຳແໜ່ງ: 02 ຕຳແໜ່ງ ໄລຍະເວລາສັນຍາ: ປີຕໍ່ປີ ລາຍງານເຖິງ: ຜູ້ປະສານງານໂຄງການ ບ່ອນປະຈຳການ: ແຂວງຈໍາປາສັກ ປິດຮັບສະໝັກ: 19 ກໍລະກົດ 2024 (17:00 ໂມງ) ສະມາຄົມພວກເຮົາມີຄວາມຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານ ຕຳແໜ່ງວິຊາການໂຄງການ ປະຈໍາສູນ ຈໍານວນ 02 ຕຳແໜ່ງ; ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ: ສັນຊາດລາວ ອາຍຸບໍ່ເກີນ 35 ປີ ຈົບຊັ້ນສູງຂຶ້ນໄປດ້ານກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ຫຼື ສາຂາອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; ມີປະສົບການ ຫຼື ທັກສະໃນການຂະຫຍາຍພັນພືດ ແລະ ສັດ; ມີປະສົບການ ຫຼື ທັກສະກ່ຽວການຜະລິດກະສິກຳແບບອິນຊີ: ມີທັກສະຄອມພິວເຕີໃນລະດັບພື້ນຖານ ແລະ ສາມາດນໍາໃຊ້ໂປຣແກຣມໄດ້ເຊັ່ນ: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Email ແລະ ອື່ນໆ; ເປັນຄົນພື້ນທີ່ແຂວງ ຈຳປາສັກ ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ. ບ່ອນປະຈຳການ: ປະຈຳການຢູ່ສູນ ສະຖານີຮຽນຮູ້ເຕັກນິກກະສິກຳແບບຊຸມຊົນບ້ານແກ້ງເກ່ຍ, […]

ປະສານງານແຜນງານກະສິກຳຍືນຍົງ (SA Program Officer)

ຮັບສະໝັກເພື່ອນຮ່ວມງານ ສະມາຄົມພັດທະນາກະສິກຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແບບຍືນຍົງ (SAEDA) ມີຄວາມຕ້ອງການຮັບພະນັກງານ 1 ຕໍາແໜ່ງ ປະຈຳການຢູ່ຫ້ອງການນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ: 1. ປະສານງານແຜນງານກະສິກຳຍືນຍົງ (SA Program Officer) ພາລະໜ້າທີ່ຫຼັກ: ສ້າງແຜນກິດຈະກຳປະຈຳປີ ປະຈຳໄຕມາດ ແລະ ປະຈຳເດືອນ ພ້ອມນຳພາທີມງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາກິດຈະກຳດ້ານກະສິກຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການສົ່ງເສີມໃນຊຸມຊົນໃນບ້ານເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ; ປະສານງານລະຫວ່າງສະມາຄົມ SAEDA ວຽງຈັນ, ແລະ ພາກລັດຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ, ບ້ານ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; ປະສານງານລະຫວ່າງສະມາຄົມ SAEDA ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; ຕິດຕາມ ກວດກາ ແລະ ຊຸກຍູ້ວຽກງານຂອງໂຄງການທີ່ຮັບຜິດຊອບ. ລາຍງານການຈັດຕັ້ງກິດຈະກຳ ປະຈຳເດືອນ ແລະ ປະຈຳປີ ໃຫ້ສາຍງານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານຕາມຄວາມຕ້ອງການ. ຄຸນນະວຸດ ແລະ ມາດຖານຕ້ອງການ: ຮຽນຈົບປະລິນຍາຕີ ຫຼື ທຽບເທົ່າ ດ້ານກະສິກຳ ແລະ ອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; ສັນຊາດລາວ ມີອາຍຸລະຫວ່າງ 25-50 […]

ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກຊຸມຊົນເມືອງສະໝ້ວຍ

ລາຍລະອຽດ ໜ້າວຽກ ຕຳແໜ່ງ ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກຊຸມຊົນເມືອງສະໝ້ວຍ ສະຖານທີ ເມືອງສະໝ້ວຍ, ແຂວງ ສາລະວັນ ໂຄງການ ປັບປຸງການເຂົ້າເຖີງການໃຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບສຳລັບແມ່ຍິງ, ເດັກເກີດໃໝ່ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ລາຍງານເຖີງ ຜູ້ຮັບຜິດຊອບໂຄງການ ( ເມືອງຮຸນ ແລະ ເມືອງ ສະໝ້ວຍ)   ຈຸດປະສົງ ສະມາຄົມສຸຂະພາບຊຸມຊົນ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ໄດ້ຮ່ວມມືກັບ ອົງການແພນລາວເພື່ອປັບປຸງການໃຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບສຳລັບແມ່ຍິງ, ເດັກນ້ອຍເກີດໃໝ່ ແລະ ໄວໜຸ່ມ ທີ່ເມືອງຮຸນ (ແຂວງອຸດົມໄຊ) ແລະ ເມືອງສະໝ້ວຍ (ແຂວງ ສາລາວັນ). ໂຄງການນີ້ແມ່ນໄດ້ຮັບທຶນຈາກກະຊວງ ການຮ່ວມມື ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ຂອງປະເທດ ເຢຍລະມັນຜ່ານທາງອົງການແພລນປະຈຳລາວ ພາຍໃຕ້ FAD LAO100117 ດັ່ງນັ້ນ, ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ(CDF) ຈະຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຫນ້າທີຢ່າງເຕັມປ່ຽມໃນການປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບຂອງແມ່ຍິງ ,ເດັກເກີດໃໝ່ ແລະ ເດັກນ້ອຍຂອງໂຄງການຢູ່ເມືອງສະໝ້ວຍ ແຂວງສາລະວັນ ເພື່ອນໍາພາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ໂຄງການບັນລຸເປົ້້າໝາຍ. […]

ວິຊາການພັດທະນາຊຸມຊົນ 02 ຕຳແໜ່ງປະຈໍາເມືອງເຊໂປນ

ສະມາຄົມເພື່ອການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ປັບປຸງຊົນນະບົດ (ສພປ) ແມ່ນອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມລາວ ທີ່ມີສະມາຊິກ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນແຕ່ປີ 2006 ໂດຍຂື້ນທະບຽນກັບສະຫະສະມາຄົມວິທະຍາສາດ ແລະ ວິສະວະກຳສາດແຫ່ງຊາດ, ຫຼັງຈາກນັ້ນໄດ້ຂື້ນທະບຽນໃໝ່ ແລະ ໄດ້ຮັບຂໍ້ຕົກລົງສ້າງຕັ້ງຈາກກະຊວງພາຍໃນສະບັບເລກທີ 511/ ພນລົງວັນທີ 9 ສິງຫາ 2012. ມີຄວາມຕ້ອງການຮັບສະໝັກພະນັກງານ ວິຊາການພັດທະນາຊຸມຊົນ 02 ຕຳແໜ່ງປະຈໍາເມືອງເຊໂປນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ. ທ່ານໃດທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ ແມ່ນສາມາດສົ່ງຈົດໝາຍສະໝັກວຽກ (Cover Letter) ແລະ ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້ (CV) ສົ່ງມາທີ່ອີເມວ: souvanny@armi.la ແລະ info@armi.la, ເບິໂທລະສັບ: 020 95780087 ຫຼື ສະໝັກຜ່ານລິ້ງ: https://ee.kobotoolbox.org/x/3kRicoFZ ປິດຮັບສະໝັກ: 21 ມິຖຸນາ 2024

Field Project Coordinator

Vacancy Announcement PFHA is the leading family health association striving to provide all people with innovative and up to date RH information and quality services by empowering individuals through raising awareness of RH knowledge, information and service and improving quality of RH care and services for its beneficiaries in collaboration with Government authorities, relevant stakeholders, […]

ພະນັກງານພາກສະໜາມໃນວຽກປັບປຸງຄຸນນະພາບການສຶກສາ ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ຈໍານວນ 01 ຕຳແໜ່ງ ປະຈຳທີ່ ເມືອງແອດ, ແຂວງຫົວພັນ

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ ສະມາຄົມພັດທະນາທັກສະຊີວິດ (Life Skills Development Association) ມີຄວາມຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານພາກສະໜາມໃນວຽກປັບປຸງຄຸນນະພາບການສຶກສາ ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ຈໍານວນ 01 ຕຳແໜ່ງ ປະຈຳທີ່ ເມືອງແອດ, ແຂວງຫົວພັນ. ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ: 1. ເພດ ຍິງ ຫຼື ຊາຍ ມີອາຍຸລະຫວ່າງ 20-35 ປີ 2. ຮຽນຈົບປະລີນຍາຕີ/ຊັ້ນສູງ/ຊັ້ນກາງ ກ່ຽວກັບວິຊາຄູສາຍຄູປະຖົມ ຫຼື ພັດທະນາຊຸມຊົນ/ສັງຄົມສົງເຄາະ 3. ຮູ້ນໍາໃຊ້ຄອມພິວເຕີ Ms word Ms excel, E-mail ແລະ PowerPoint ໄດ້ຢ່າງຄ່ອງແຄ່ວ 4. ມີຄວາມຫ້າວຫັນຕໍ່ວຽກງານ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໜ້າວຽກສູງ 5. ມີປະສົບການເຮັດວຽກພັດທະນາການສຶກສາ ຫຼື ວຽກສົ່ງເສີມຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນຢ່າງໜ້ອຍ 1-2 ປີ 6. ມີມະນຸດສຳພັນດີ ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມງານໄດ້ດີ 7. ສາມາດຂີ່ລົດລົງທ້ອງຖິ່ນເຂດກັນດານໄດ້ ແລະ […]

ຜູ້ປະສານງານ ໂຄງການ ຈໍານວນ 1 ຕຳແໜ່ງ (Project Coordinator)

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ ຕຳແໜ່ງ: ຜູ້ປະສານງານ ໂຄງການ ຈໍານວນ 1 ຕຳແໜ່ງ (Project Coordinator) ໄລຍະເວລາສັນຍາ: ປີຕໍ່ປີ ບ່ອນປະຈຳການ: ແຂວງຊຽງຂວາງ ປິດຮັບສະໝັກ: 31 ພຶດສະພາ 2024 (16:00 ໂມງ) ສະມາຄົມ ຊ່ວຍເຫຼືອຟື້ນຟູຄຸນນະພາບຊີວິດ ມີຈຸດປະສົງໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຊ່ວຍເຫຼືອ ຜູ້ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍຈາກລະເບີດ, ຄອບຄົວ ທຸກຍາກ ແລະ ຜູ້ມີຄວາມພິການ. ກິດຈະກຳຫຼັກຂອງສະມາຄົມແມ່ນ ຊ່ວຍເຫຼືອຟື້ນຟູ ທາງດ້ານສຸຂະພາບ-ພື້ນຟູໜ້າທີ່ການ, ການເຂົ້າຮອດເຂົ້າ ເຖິງການສຶກສາ-ສະໜອງທຶນການສຶກສາ, ສະໜັບສະໜູນການສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວທາງດ້ານກະສິກຳ-ຫັດຖະກຳ, ປັບປຸງທີ່ຢູ່ອາໃສ ສ້າງ- ສ້ອມແປງເຮືອນ, ສ້າງ-ສ້ອມແປງຫ້ອງນໍ້າ ແລະ ການພັດທະນາວິຊາຊີບຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ກຸ່ມເປົ້າໝາຍມີສ່ວນຮ່ວມທາງດ້ານເສດຖະກິດ- ສັງຄົມ ແລະ ມີຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂຶ້ນ, ເປັນສະມາຄົມເຄື່ອນໄຫວໃນຂົງເຂດທົ່ວປະເທດ, ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2011 ເປັນຕົ້ນມາ, ສະມາຄົມ ພວກເຮົາມີຄວາມຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້: ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ປະສານງານໂຄງການ: ວາງແຜນ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ, ຕິດຕາມສະໜັບສະໜູນ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານກິດຈະກຳ […]

ຜູ້ປະສານງານ ປະຈຳຢູ່ສໍານັກງານໃຫຍ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ ສະມາຄົມເພື່ອຄົນໂອທິສຕິກ (ສພອ) ເປັນສະມາຄົມທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍຜູ້ປົກຄອງທີ່ມີລູກໂອທິສ ຕຶກ ຕາມດຳລັດວ່າດ້ວຍສະມາຄົມເລກທີ 238/ລບ, ລົງວັນທີ 11 ສິງຫາ 2017. ປະຈຸບັນ ສະມາຄົມມີ ສະມາຊິກລວມທັງມົດ 170 ຄົນຢູ່ທົ່ວປະເທດ. ສພອ ມີວິໃສທັດຄື ບຸກຄົນໂອທິສຕິກສາມາດດໍາລົງຊີວິດໄດ້ຢ່າງ ເປັນເອກະລາດ ມີສິດສະ ເໝີພາບ ແລະ ເທົ່າທຽມ ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ອົບອຸ່ນ. ສພອ ມີພັນທະກິດໃນການ ເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນໂອທິສຕິກ ໃນການສົ່ງເສີມສະໜັບສະໜູນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າເຖິງ ການບໍລິການຕາມສິດ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ, ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມື ກັບອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ໃນ ສປປ.ລາວ ແລະ ສາກົນ ມີຄວາມຕ້ອງການ ເພື່ອນຮ່ວມງານໃໝ່ ເພື່ອຈະມາເຮັດໜ້າທີ່ເປັນ ຜູ້ປະສານງານ ປະຈຳຢູ່ສໍານັກງານໃຫຍ່ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ທ່ານໃດທີ່ມີຄວາມສົນໃຈກະລຸນາສົ່ງເອກະສານສະໝັກເຂົ້າມາທີ່: souliyarvongxay@gmail.com ເບີໂທ: 020 5777 9363 ທ່ານ ສຸລິຍາ ວົງໄຊ. ວິທີການສະໝັກມີດັ່ງລຸ່ມນີ້: 1. […]