Lao CSO Platform

LaoDHRRA is seeking a qualified organization or company to produce two advocacy videos showcasing the implementation activities of the Public Information and Awareness Services for Vulnerable Communities (PLASVC) project

LaoDHRRA is looking for qualified organization or company to provide services on production of 2 advocacy videos of implementation activities of Public Information and Awareness Services for Vulnerable Communities “PLASVC” project The Lao Development of Human Resources in Rural Areas Association “LaoDHRRA” is a Non-Profit-Association (NPA) registered with the Ministry of Home Affairs, which of […]

A consultant for a Gender, Equity, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) assessment of IP2 Partners and its communities.

A consultant for a Gender, Equity, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) assessment of IP2 Partners and its communities. Terms of Reference Position Title:  A consultant for a Gender, Equity, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) assessment of IP2 Partners and its communities. Place of Assignment:  Vientiane capital with online meetings. Reporting to: Director of Gender Development Association Duration:  May-June 2024 […]

ການກຳນົດມາດຕະຖານ ແລະ ສ່ວນປະສົມໃນການຜະລິດເຕົາປະຢັດ

ສະມາຄົມ ເພຶ່ອການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ປັບປຸງຊົນນະບົດ (ARMI) ຂອງພວກເຮົາຂໍຖືເປັນກຽດຮຽນເຊີນມາຍັງ ບັນດາບໍລິສັດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈກ່ຽວກັບການກຳນົດມາດຕະຖານ ແລະ ສ່ວນປະສົມໃນການຜະລິດເຕົາປະຢັດ. ໜ້າວຽກຫຼັກປະກອບມີ: 1) ກວດສອບ ແລະ ທົດສອບຕົວຢ່າງດິນໃນແຕ່ລະໂຮງງານຜູ້ຜະລິດ ແລະ ບໍ່ດິນທີ່ຜູ້ຜະລິດນຳມາໃຊ້ໃນປະຈຸບັນ ເພຶ່ອໃຫ້ໄດ້ດິນທີ່ເໝາະສົມກັບການປ້ັນເຕົາ; 2) ກຳນົດປະເພດ ແລະ ດິນທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ ອັດຕາສ່ວນປະສົມຂອງດິນແຕ່ລະຊະນິດສຳລັບຜະລິດເຕົາ; 3) ສັງຮວມຂໍ້ມູນດິນຈາກບັນດາຜູ້ຜະລິດ ແລ້ວນຳມາຮຽບຮຽງ-ຈັດລຽງບັນດາຂໍ້ມູນໃຫ້ເປັນລະບົບ ພ້ອມທັງ ຂຽນເປັນເອກະສານອ້າງອິງກ່ຽວກັບ ມາດຖານດິນ ແລະ ອັດຕາສ່ວນປະສົມຂອງດິນແຕ່ລະຊະນິດທີ່ຈະເອົາມານຳໃຊ້ໃນການຜະລິດເຕົາປະຢັດ ລວມທັງວິທີການທົດສອບກວດສອບແບບຢູ່ພາກສະໜາມ. 4) ຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຜູ້ຜະລິດ, ພະນັກງານຂອງສະມາຄົມ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກ່ຽວກັບ ວິທີການກວດສອບມາດຕະຖານການທົດສອບດິນ. ສຳລັບ ທ່ານໃດທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດທາງດ້ານດິນ ແລະ ມີຄວາມສົນໃຈ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ທີມງານສະມາຄົມ ຜ່ານທາງ ອີເມວ: souvanny@armi.la ຫຼື info@armi.la ເບີໂທລະສັບ: +856 […]

A consultant for a Gender, Equity, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) assessment of IP2 Partners and its communities.

A consultant for a Gender, Equity, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) assessment of IP2 Partners and its communities. Terms of Reference Position Title:  A consultant for a Gender, Equity, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) assessment of IP2 Partners and its communities. Place of Assignment:  Vientiane capital with online meetings. Reporting to: Director of Gender Development Association Duration:  May-June 2024 […]

A national consultant for manual development and capacity building on counseling on access to justice for victims of violence against women and girls (VAWG)

A national consultant for manual development and capacity building on counseling on access to justice for victims of violence against women and girls (VAWG). Terms of Reference Position Title:  A national consultant for manual development and capacity building on counseling on access to justice for victims of violence against women and girls (VAWG). Place of Assignment: Vientiane […]

external final evaluation of the “Project on support to farmers’ organizations in biological farming and marketing (PACCA)” in 10 districts of Xiengkhouang and Vientiane provinces.

Call to Apply! 📢 SAEDA (Sustainable Agriculture & Environment Development Association) is seeking qualified candidates for the external final evaluation of the “Project on support to farmers’ organizations in biological farming and marketing (PACCA)” in 10 districts of Xiengkhouang and Vientiane provinces. 🌱 Project Overview 🌱 The PACCA project aims to improve the well-being of […]

ທີ່ປຶກສາດ້ານການສື່ສານກ່ຽວກັບສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ

 ຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ຂອບເຂດການຈ້າງງານ ການຜະລິດຂໍ້ຄວາມສຳຄັນ ແລະ ເຄື່ອງມືສື່ໂຄສະນາ ຄວາມເປັນມາ ສະມາຄົມສຸຂະພາບຊຸມຊົນ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ (ສສຮ) ແມ່ນອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມລາວ ເຮັດວຽກສົ່ງເສີມຊຸມຊົນເພື່ອຂໍການສະຫນັບສະຫນູນທາງດ້ານນະໂຍບາຍ, ສິດທີໃນການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການສຸຂະພາບທົ່ວເຖີງ ແລະ ເທົ່າທຽມ ລວມທັງການສົ່ງເສີມຄວາມສະເຫນີພາບບົດບາດຍີງຊາຍ ແລະ ບົດບາດທາງເພດ ແລະ ຕ້ານການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທຸຮູບແບບຕໍ່ແມ່ຍີງ, ເດັກຍີງ, ເດັກນ້ອຍ ແລະ ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກກັບພະຍາດ ໃນສປປລາວ. ສສຮ ຮວ່ມມືກັບ ສູນວິໄຈພະຍາດຊຶມເຊື້ອລາວ-ຄຣິດຕົບ ເມຣີເອີ(CILM) ໂດຍໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກExpertise French. ພາຍໃຕ້ໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ສະມາຄົມຍັງໄດ້ມີກິດຈະກໍາການເຂົ້າເຖິງກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່ເນັ້ນໃສ່ສອງກຸ່ມປະຊາກອນຄື: ແມ່ຍິງຖືພາ ແລະ ໄວໜຸ່ມ. ການເຂົ້າເຖິງແມ່ຍິງຖືພາແມ່ນໄດ້ແນະນຳໃຫ້ໄດ້ຮັບການບໍລິການຝາກທ້ອງ ແລະ ກວດຫາ 3 ເຊື້ອພະຍາດເຊັ່ນ: ເອສໄອວີ, ຊີຟີລິດ ແລະ ພະຍາດອັກເສບຕັບບີສສຮມີແຜນຜະລິດສື່ໂຄສະນາເພື່ອສົ່ງໃຫ້ທຸກຄົນສາມາດເຂົ້າເຖິງຄວາມຮູ້, ການບໍລິການຮດ້ານສຸຂະພາບຢ່າງທົ່ວເຖິງ, ເປັນມິດ, ມີຄວາມໝັ້ນໃຈໃນການມາຮັບບໍລິການ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຕິດຕາມປະເມີນຄຸນນະພາບການບໍລິການໃນສະຖານທີ່ໂຮງຫມໍ ແລະ ຊຸມຊົນ ໂດຍຜ່ານລາຍບຸກຄົນ, ກຸ່ມຄົນ […]