Lao CSO Platform

ຜູ້ຊ່ວຍບໍລິຫານ  01 ຕຳແໜ່ງ ປະຈໍາແຂວງ ຫຼວງພະບາງ

ພວກເຮົາກຳລັງຊອກຫາເພື່ອນຮ່ວມງານຜູ້ຊ່ວຍບໍລິຫານ  01 ຕຳແໜ່ງ ປະຈໍາແຂວງ ຫຼວງພະບາງ  ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ: ສັນຊາດລາວ ອາຍຸບໍ່ເກີນ 35 ປີ ຈົບຊັ້ນສູງຂຶ້ນໄປ ຫຼື ມີປະສົบทามທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານບໍລິຫານຈັດການ ຫຼື ສາຂາອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; ມີທັກສະຄອມພິວເຕີໃນລະດັບພື້ນຖານ ແລະ ສາມາດນໍາໃຊ້ : Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Email แลະ ອື່ນໆ; ເປັນຄົນພື້ນທີ່ຫຼວງພະບາງ ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ. ເອກະສານສະໝັກ: ຊີວະປະຫວັด (CV) ຈົດໝາຍສະໝັກວຽກ (Cover Letter)  ສົນໃຈສະໝັກ ສົ່ງຂໍ້ມູນມາໄດ້ທີ່: ເບີ: 020 95780087 Email: Souvanny@armi.la ແລະ info@armi.la ສາມາດສະໝັກຜ່ານລິ້ງ:  https://ee.kobotoolbox.org/x/MH3SEbQb  ປິດຮັບສະໝັກ: 24 ມິຖຸນາ 2024 (17:00 ໂມງ)

ອາສາສະໝັກຄວາມສະດວກໃນການນະພັດທະນາຊຸມຊົນ 01 ຕຳແໜ່ງ

ພວກເຮົາກຳລັງຊອກຫາເພື່ອນຮ່ວມງານ ອາສາສະໝັກຄວາມສະດວກໃນການນະພັດທະນາຊຸມຊົນ 01 ຕຳແໜ່ງ ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ: ສັນຊາດລາວ ອາຍຸບໍ່ເກີນ 35 ປີ ຈົບຊັ້ນສູງຂຶ້ນໄປ ມີທັກສະຄອມພິວເຕີໃນລະດັບພື້ນຖານ ແລະ ສາມາດນໍາໃຊ້ : Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Email แลະ ອື່ນໆ; ເປັນຄົນພື້ນທີ່ຫຼວງພະບາງ ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ. ເອກະສານສະໝັກ: ຊີວະປະຫວັด (CV) ຈົດໝາຍສະໝັກວຽກ (Cover Letter) ສົນໃຈສະໝັກ ສົ່ງຂໍ້ມູນມາໄດ້ທີ່: ເບີ: 020 95780087 Email: Souvanny@armi.la ແລະ info@armi.la ສາມາດສະໝັກຜ່ານລິ້ງ:  https://ee.kobotoolbox.org/x/MH3SEbQb ປິດຮັບສະໝັກ: 24 ມິຖຸນາ 2024 (17:00 ໂມງ)

ວິຊາການໂຄງການ 03 ຕຳແໜ່ງ ປະຈໍາ ແຂວງຈໍາປາສັກ

ພວກເຮົາກຳລັງຊອກຫາເພື່ອນຮ່ວມງານ ຕຳແໜ່ງ ວິຊາການໂຄງການ 03 ຕຳແໜ່ງ ບ່ອນປະຈຳການ: ແຂວງຈໍາປາສັກ ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ: ສັນຊາດລາວ ອາຍຸບໍ່ເກີນ 35 ປີ ຈົບຊັ້ນສູງຂຶ້ນໄປກ່ຽວກັບ ກະສິກຳ, ປ່າໄມ້, ສິ່ງແວດລ້ອມ ຫຼື ສາຂາອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; ມີທັກສະຄອມພິວເຕີໃນລະດັບພື້ນຖານ ແລະ ສາມາດນໍາໃຊ້ : Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Email แลະ ອື່ນໆ; ເປັນຄົນພື້ນທີ່ແຂວງ ຈໍາປາສັກ ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ. ເອກະສານສະໝັກ: ຊີວະປະຫວັด (CV) ຈົດໝາຍສະໝັກວຽກ (Cover Letter) ສົນໃຈສະໝັກ ສົ່ງຂໍ້ມູນມາໄດ້ທີ່: ເບີ: 020 95780087 Email: Souvanny@armi.la ແລະ info@armi.la ສາມາດສະໝັກຜ່ານລິ້ງ: https://ee.kobotoolbox.org/x/pbSFsIyy ປິດຮັບສະໝັກ: 24 ມິຖຸນາ 2024 (17:00 ໂມງ)

Finance, Administration and Logistic Intern (FALI)

Finance, Administration and Logistic Intern (FALI) Cord is an international Non-Governmental Organisation (iNGO) with administrative headquarters in the United Kingdom and an operational staff team in Laos.  Cord has 50 years of experience in humanitarian and development work with communities worldwide affected by conflicts. We believe that people can only flourish where strong relationships exist […]

ຮັບສະໝັກພະນັກງານ 4 ຕຳແໜ່ງ, ຈໍານວນ 12 ຄົນ

ສະມາຄົມຊ່ວຍເຫຼືອຟື້ນຟູຄຸນນະພາບຊີວິດ(ສຊຟຄ) Quality of Life Association (QLA)ຮັບສະໝັກພະນັກງານ 4 ຕຳແໜ່ງ, ຈໍານວນ 12 ຄົນ ລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້: ປະຈຳຢູ່ ເມືອງຄຳ, ແຂວງຊຽງຂວາງ:  ຕຳແໜ່ງ ຫົວໜ້າທີມ ພາກສະໜາມ 1 ຄົນ ຕຳແໜ່ງ ພັດທະນາຊຸມຊົນ 6 ຄົນ ຕຳແໜ່ງ ວິຊາການ ສົ່ງເສີມກິດຈະກຳການສ້າງ ລາຍຮັບ 1 ຄົນ  ຕຳແໜ່ງ ຜູ້ຊ່ວຍບໍລິຫານ ແລະ ການເງິນ 1 ຄົນ ປະຈຳຢູ່ ເມືອງຄູນ, ແຂວງຊຽງຂວາງ: ຕຳແໜ່ງ ພັດທະນາຊຸມຊົນ 2 ຄົນ ຕຳແໜ່ງ ວິຊາການ ສົ່ງເສີມກິດຈະກຳການສ້າງ ລາຍຮັບ 1 ຄົນ ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ • ຕຳແໜ່ງ ຫົວໜ້າທີມ ພາກສະໜາມ: ການສຶກສາຈົບປະລິນຍາຕີຂຶ້ນໄປ, […]

ພະນັກງານຊ່ວຍ ບັນຊີ-ການເງິນ ໂຄງການ 1 ຕຳແໜ່ງ

ສະມາຄົມພັດທະນາກະສິກຳ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ/ADSA ຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານ 1 ຕຳແໜ່ງ ສະມາຄົມພັດທະນາກະສິກຳ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ ເປັນອົງກອນທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດ, ເປັນອົງການຈັດຕັ້ງ ສັງຄົມ CSO/NPA ແລະ ເປັນສະມາຄົມທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ໂດຍໄດ້ຮັບການອະນຸມັດສ້າງຕັ້ງຈາກ: ກະຊວງພາຍ ໃນ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງ ສະບັບເລກທີ 267/ພນ, ລົງວັນທີ 24 ພຶດສະພາ 2019. ວິໄສທັດ: ເພື່ອສົ່ງເສີມກະສິກຳແບບຍືນຍົງ ແລະ ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ກັບຊຸມຊົນ, ໄວໜຸ່ມ ແລະ ເດັກນ້ອຍທີ່ ດ້ອຍໂອກາດ ໂດຍອີງໃສແນວທາງຕາມນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານທີ່ເປີດກວ້າງໃຫ້ທຸກຊັ້ນຄົນໃນສັງຄົມ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ວຽກງານການຄໍ້າປະກັນທາງດ້ານສະບຽງ ອາຫານ, ວຽກງານປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ, ພາລະກິດ: ສະມາຄົມພັດທະນາກະສິກຳ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ ມີຄວາມມຸ້ງຫວັງໃນການຊ່ວຍພັດທະນາຊົນນະບົດ ໃຫ້ມີຄວາມຈະເລີນ, ຊ່ວຍປະຊາຊົນໃຫ້ມີວຽກເຮັດງານທໍາ, ມີທັກສະດ້ານວິຊາຊີບ, ປູກຈິດສໍານຶກດ້ານ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສົ່ງເສີມດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ […]

Finance Officer

Finance Officer Location: Vientiane Capital, with travel to project sites Reports To: Finance Manager Organization: Gender Development Association, GDA, is a leading Gender Rights Non-Profit Association, working throughout Lao PDR since 1991. GDA works to empower women and men to achieve gender equity through joint action, knowledge sharing and ending gender-based violence and discrimination. Our team is based […]

Two Administration Officers

EU cooperation project looking for two Administration Officers The Lao Cooperation Facility (LCF) is a project financed by the European Union to support the programming and implementation of the EU-Lao PDR cooperation and the Team Europe approach. The project is managed by the Europe-based company Four Assist (www.4assist.eu). The LCF is looking for two Administration […]

Finance & Administration 

ສະມາຄົມພັດທະນາເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມດ້ອຍໂອກາດ ມີຄວາມຕ້ອງການ ພະນັກງານ ມາຮ່ວມງານດ້ານການ ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຫ້ອງການ ແລະ ການເງິນຂອງອົງກອນ 1 ຕໍ່າແໜ່ງ ເຊິ່ງກຳນົດບົດບາດໜ້າທີ່ດັ່ງລຸ່ມນີ້ The Disadvantaged Children and Youth Development Association (DCYA) is seeking Finance & Administration Manager. This position involves the following duties and responsibilities. 1. ຮັບຜິດຊອບຄຸ້ມຄອງບັນຊີ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການເງິນໂຄງການ ແລະ ຄັງເງິນລວມຂອງສະມາຄົມ Responsible to manage the budget of the projects and of the association budget 2. ສະຫລຸບບັນຊີປະຈຳ ເດືອນ, […]

Office Administrator

The Sustainable Agriculture and Environmental Development Association (SAEDA) is actively working to promote sustainable agriculture and conduct studies on the impact of chemicals in agriculture, as well as the biological diversity of natural resources. We currently have an opening for the position of Office Manager at our Vientiane office. Main Responsibilities: Maintenance of office facilities […]