Lao CSO Platform

Finance Officer

Finance Officer Location: Vientiane Capital, with travel to project sites Reports To: Finance Manager Organization: Gender Development Association, GDA, is a leading Gender Rights Non-Profit Association, working throughout Lao PDR since 1991. GDA works to empower women and men to achieve gender equity through joint action, knowledge sharing and ending gender-based violence and discrimination. Our team is based […]

Two Administration Officers

EU cooperation project looking for two Administration Officers The Lao Cooperation Facility (LCF) is a project financed by the European Union to support the programming and implementation of the EU-Lao PDR cooperation and the Team Europe approach. The project is managed by the Europe-based company Four Assist (www.4assist.eu). The LCF is looking for two Administration […]

Finance & Administration 

ສະມາຄົມພັດທະນາເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມດ້ອຍໂອກາດ ມີຄວາມຕ້ອງການ ພະນັກງານ ມາຮ່ວມງານດ້ານການ ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຫ້ອງການ ແລະ ການເງິນຂອງອົງກອນ 1 ຕໍ່າແໜ່ງ ເຊິ່ງກຳນົດບົດບາດໜ້າທີ່ດັ່ງລຸ່ມນີ້ The Disadvantaged Children and Youth Development Association (DCYA) is seeking Finance & Administration Manager. This position involves the following duties and responsibilities. 1. ຮັບຜິດຊອບຄຸ້ມຄອງບັນຊີ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການເງິນໂຄງການ ແລະ ຄັງເງິນລວມຂອງສະມາຄົມ Responsible to manage the budget of the projects and of the association budget 2. ສະຫລຸບບັນຊີປະຈຳ ເດືອນ, […]

Office Administrator

The Sustainable Agriculture and Environmental Development Association (SAEDA) is actively working to promote sustainable agriculture and conduct studies on the impact of chemicals in agriculture, as well as the biological diversity of natural resources. We currently have an opening for the position of Office Manager at our Vientiane office. Main Responsibilities: Maintenance of office facilities […]

Finance-admin Assistant 2 positions (1 position in Vientiane, 1 position in Sekong Province)

ສະມາຄົມເພື່ອການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ປັບປຸງຊົນນະບົດ (ສພປ) ແມ່ນອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມລາວ ທີ່ມີສະມາຊິກ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນແຕ່ປີ 2006 ໂດຍຂື້ນທະບຽນກັບສະຫະສະມາຄົມວິທະຍາສາດ ແລະ ວິສະວະກຳສາດແຫ່ງຊາດ, ຫຼັງຈາກນັ້ນໄດ້ຂື້ນທະບຽນໃໝ່ ແລະ ໄດ້ຮັບຂໍ້ຕົກລົງສ້າງຕັ້ງຈາກກະຊວງພາຍໃນສະບັບເລກທີ 511/ ພນລົງວັນທີ 9 ສິງຫາ 2012 ສະມາຄົມ ສພປ ເລີ່ມມາຈາກ ສະມາຊິກ 15 ທ່ານ ທີ່ເປັນພະນັກງານຂອງອົງການຊິດເຊ ແລະ ຕັດສິນໃຈສ້າງຕັ້ງ ສະມາຄົມໃນ ເດືອນຕຸລາ ປີ 2006 ຫຼັງຈາກ ອົງການສະມາຊິກຂອງຊິດເຊໄດ້ຕັດສິນໃຈທີ່ຈະໃຫ້ບັນດາຫ້ອງການປະຈໍາຢູ່ປະເທດ ກໍາປູເຈຍ, ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ສ້າງໃຫ້ເປັນອົງການທ້ອງຖິນ. ສະມາຄົມເພື່ອການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ປັບປຸງຊົນນະບົດ (ສພປ)  ມີຄວາມຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານ ລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້: ຕຳແໜ່ງຜູ້ຊ່ວຍການເງິນ ແລະ ບໍລິຫານ 2 ຕຳແໜ່ງ (1 ຕາແໜ່ງປະຈຳນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 1 ຕຳແໜ່ງປະຈຳຢູ່ […]