Lao CSO Platform

ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມລາວ

Lao Civil Society Organizations Platform

ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມລາວ

Lao Civil Society Organizations Platform

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ຖ້າຫາກທ່ານມີຄໍາຖາມ ຫຼື ຄໍາເຫັນໃດໆ, ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ພວກເຮົາໄດ້ຕາມຊ່ອງທາງລຸ່ມນີ້ ຫຼື ຕື່ມຂໍ້ມູນໃນແບບຟອມສອບຖາມ.

ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມລາວ
ເຮືອນເລກທີ 306
ບ້ານ ໜອງບອນ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ຕູ້ ປນ: T053 ໂທ: +856 21 414812; 0209688744
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
+856 (21) 414812

ເວລາເປີດ:
ວັນຈັນ ຫາ ວັນສຸກ, ເວລາ 8:30 ຫາ 16:30