Lao CSO Platform

ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມລາວ

Lao Civil Society Organizations Platform

ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມລາວ

Lao Civil Society Organizations Platform

ພ້ອມກັນກ້າວໄປ

ຍິນດີຕ້ອນຮັບ

ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ເວບໄຊທ໌ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມລາວ! ພວກເຮົາເປັນເຄືອຂ່າຍຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ (CSOs) ທີ່ສົ່ງເສີມເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs) ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ. ພວກເຮົາມີເປົ້າໝາຍເພື່ອການສ້າງເວທີການຮ່ວມມື ແລະ ການສົນທະນາລະຫວ່າງບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ເພື່ອເປັນແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ ໃຫ້ແກ່ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມລາວ. ພ້ອມກັນ, ພວກເຮົາສາມາດສ້າງອະນາຄົດທີ່ດີກວ່າສໍາລັບທຸກໆຄົນ.

ຄິກໃສ່ປຸ່ມຂ້າງລຸ່ມນີ້ເພື່ອເບິ່ງ ປະກາດສະໝັກວຽກລ່າສຸດ, ທຶນຮອນ ແລະ ໂອກາດການພັດທະນາຄວາມສາມາດ ຫຼື ເລື່ອນລົງດ້ານລຸ່ມ ເພື່ອຊອກຫາຂ່າວລ່າສຸດ.

ຂ່າວລ່າສຸດ

ກຸ່ມຂະແໜງການ

Lao CSOs help COVID-impacted families across 10 provinces.
 • ກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ & ການພັດທະນາຊົນນະບົດ
 • ສາທາລະນະສຸກ
On Thursday 24th August 2023, 22 Civil Society Organisations (CSOs) closed their 3-year, European Union-funded COVID response project. The ‘Civil Society Action…
The Ministry of Health has issued a notice to strengthen monitoring and prevention measures against the potential outbreak of Monkeypox (Mpox) in Lao PDR.
ADWLE Launches Dishwashing Liquid Workshops, Empowers Women, and Provides New Income
 • ເສດຖະກິດ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ວັດທະນາທໍາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ
ADWLE launched several skills-building workshops in different districts in Vientiane to teach villagers how to produce dishwashing liquid, offering a new source…

ທົ່ວໄປ

 • ກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ & ການພັດທະນາຊົນນະບົດ
 • ເສດຖະກິດ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ວັດທະນາທໍາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ
 • ການສຶກສາ & ກິລາ
 • ສິ່ງແວດລ້ອມ
 • ທົ່ວໄປ
On July 10th, the Lao Civil Society Organization (Lao CSO), under the leadership of the Lao Civil Society Secretariats, held its annual meeting for the Sub-Sect…
 • ກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ & ການພັດທະນາຊົນນະບົດ
 • ເສດຖະກິດ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ວັດທະນາທໍາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ
 • ການສຶກສາ & ກິລາ
 • ສິ່ງແວດລ້ອມ
 • ທົ່ວໄປ
 • ການປົກຄອງທີ່ດີ
 • ແຮງງານ, ຄວາມພິການ & ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
 • ສາທາລະນະສຸກ
Representatives of the Lao Civil Society Organization Coordination Committee (LCCC) participated in the One ASEAN One Response (OAOR) Roadshow held on June 10, …
 • ກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ & ການພັດທະນາຊົນນະບົດ
 • ເສດຖະກິດ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ວັດທະນາທໍາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ
 • ການສຶກສາ & ກິລາ
 • ສິ່ງແວດລ້ອມ
 • ທົ່ວໄປ
 • ການປົກຄອງທີ່ດີ
 • ແຮງງານ, ຄວາມພິການ & ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
 • ສາທາລະນະສຸກ
Vientiane Capital, May 9-10, 2024 - The CEGGA II Programme supported the Ministry of Home Affairs and Lao CSO Coordination Committee in organizing the Annual Me…
A meeting to discuss the FLEGT program Between LCFN, LCCC, CSWG – FARD
 • ກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ & ການພັດທະນາຊົນນະບົດ
 • ທົ່ວໄປ
A discussion meeting on the FLEG program between the Committee for the Lao Civil Society Organizations Network involved in forest law implementation, management…
 • ກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ & ການພັດທະນາຊົນນະບົດ
 • ເສດຖະກິດ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ວັດທະນາທໍາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ
 • ການສຶກສາ & ກິລາ
 • ສິ່ງແວດລ້ອມ
 • ທົ່ວໄປ
 • ການປົກຄອງທີ່ດີ
 • ແຮງງານ, ຄວາມພິການ & ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
 • ສາທາລະນະສຸກ
On February 8, 2024, Lao CSO Coordinating Committees (LCCC) held a meeting at the Grand Vientiane Hotel to discuss and prepare representatives for participation…
 • ກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ & ການພັດທະນາຊົນນະບົດ
 • ເສດຖະກິດ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ວັດທະນາທໍາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ
 • ການສຶກສາ & ກິລາ
 • ສິ່ງແວດລ້ອມ
 • ທົ່ວໄປ
 • ການປົກຄອງທີ່ດີ
 • ແຮງງານ, ຄວາມພິການ & ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
 • ສາທາລະນະສຸກ
On the morning of February 1, 2024, Dr. Chansy Phimphachan, LCCC Chairperson, along with the Secretariat of LCCC, met with representatives of funders from GIZ, …
 • ກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ & ການພັດທະນາຊົນນະບົດ
 • ເສດຖະກິດ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ວັດທະນາທໍາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ
 • ການສຶກສາ & ກິລາ
 • ສິ່ງແວດລ້ອມ
 • ທົ່ວໄປ
 • ການປົກຄອງທີ່ດີ
 • ແຮງງານ, ຄວາມພິການ & ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
 • ສາທາລະນະສຸກ
On January 30-31, 2024, the 2023 Civil Society Organization (CSO) Fair planning committee held a meeting to prepare for the 2023 CSO Fair in the central-souther…
ທົ່ວໄປ
12 ເດືອນກໍລະກົດ 2024
On July 10th, the Lao Civil Society Organization (Lao CSO), under the leadership of the Lao Civil Society Secretariats, held its annual meeting for the Sub-Sector Working…
ທົ່ວໄປ
11 ເດືອນມີນາ 2024
ທົ່ວໄປ
08 ເດືອນກຸມພາ 2024
ທົ່ວໄປ
04 ເດືອນກຸມພາ 2024
ທົ່ວໄປ
31 ເດືອນມັງກອນ 2024

ໂຄງການ CiSAC-19

ໂຄງການ CiSAC-19 ຊ່ວຍເຫຼືອຊຸມຊົນໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ສະກັດກັ້ນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19 ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດຟື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງພວກເຂົາໄດ້. ໂຄງການໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ 20 ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ໂດຍມີການຮ່ວມມືກັບລັດຖະບານ ແລະ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນໂດຍສະມາຄົມພັດທະນາກະສິກໍາ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແບບຍືນຍົງ ແລະ ສະມາຄົມ ສຸຂະພາບຊຸມຊົນ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ອົງການ ແພລນ ສາກົນ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ສະຫະພາບ ເອີຣົບ.

ໂຄງການໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນ 10 ແຂວງ ເຊິ່ງລວມມີ: ແຂວງບໍ່ແກ້ວ, ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ, ແຂວງວຽງຈັນ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ, ແຂວງຄໍາມ່ວນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ແຂວງຈໍາປາສັກ.

ຕິດຕາມຂ່າວສານລ່າສຸດ