Lao CSO Platform

ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມລາວ

Lao Civil Society Organizations Platform

ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມລາວ

Lao Civil Society Organizations Platform

ບັນດາເອກະສານຕ່າງໆ

This section contains public resources related to Lao CSOs. Become a member, to get access to all training manuals, research reports, laws and regulations, and other information materials.

PDF Preview
PDF Preview
PDF Preview
PDF Preview
PDF Preview
PDF Preview
PDF Preview
PDF Preview

ເອກະສານທັງໝົດ

  • ເລືອກປະເພດ

  • ເລືອກຂະແໜງການ

PDF Preview

3. MOA inLao

PDF Preview

4. MOA form in_english

PDF Preview

4. MOA form in_english

PDF Preview

VNR 2024 Lao Report final version

PDF Preview

ແຜນຍຸດທະສາດການຂ້າມຜ່ານຂອງ ສປປ ລາວ ເພື່ອອອກ ຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ໃນປີ 2026 ແລະ ຫຼັງປີ 2026

PDF Preview

ດໍາລັດ 575 ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງພາຍໃນ

PDF Preview

ຄໍາແນະນໍາດໍາລັດມູນນິທິ

PDF Preview

ແຈ້ງການ ໃຊ້ຕາປະທັບ ແລະ ສີນ້ຳມຶກ

PDF Preview

ແຈ້ງການສົ່ງບົດລາຍງານ ແລະ ຕໍ່ທະບຽນປະຈໍາປີ

PDF Preview

ຄຳແນະນຳດຳລັດສະມາຄົມ ເລກທີ 05

PDF Preview

ແຈ້ງການເຄື່ອນໄຫວວຽກຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ

PDF Preview

ບົດສະເໜີ ຂໍ້ແນະນໍາ 4289

PDF Preview

ແຈ້ງການ ເລກທີ 5788

PDF Preview

ບົດສະເໜີສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດໍາລັດ 238 ແລະ 149

PDF Preview

ຮ່າງບົດລາຍງານໂຄງການ

PDF Preview

ຮ່າງ MOU ສະບັບ ພາສາລາວ

PDF Preview

CSOs-Directory-2022

PDF Preview

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ

PDF Preview

ຮ່າງລາຍງານປະຈຳປີຂອງສະມາຄົມ

PDF Preview

ດຳລັດ 149 ວ່າດ້ວຍມູນນິທິ

12