Lao CSO Platform

ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມລາວ

Lao Civil Society Organizations Platform

ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມລາວ

Lao Civil Society Organizations Platform

ໃບສະໝັກເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ

ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ຟອມສະໝັກສະມາຊິກຂອງຄະນະກໍາມະການປະສານງານອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມລາວ! ພວກເຮົາຫວັງວ່າຈະໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານ ໃນຖານະສະມາຊິກໃໝ່ຂອງພວກເຮົາໄວໆນີ້.

ໃນຖານະສະມາຊິກ ທ່ານສາມາດເຂົ້າເຖິງສິດທິພິເສດຫຼາຍຢ່າງ ລວມໄປເຖິງ: ການເຂົ້າຮ່ວມງານກິດຈະກໍາສ້າງເຄືອຂ່າຍ ແລະ ການຮຽນຮູ້, ໂອກາດໃນການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຕ່າງໆໃນລະດັບຊາດ ແລະ ພາກພື້ນ, ການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມຕ່າງໆ, ສິດໃນການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືຂອງເວບໄຊທ໌ LCCC (ເຊັ່ນ: ການລົງໂຄສະນາຮັບສະໝັກພະນັກງານໃໝ່, ຄັງຈັດເກັບເອກະສານອອນລາຍ, ໆລໆ.), ແລະ ອື່ນໆອີກຫຼາຍ.

ສໍາລັບວິທີການສະໝັກເປັນສະມາຊິກ ພຽງຕື່ມຟອມດັ່ງລຸ່ມນີ້ໃຫ້ສໍາເລັດ ແລ້ວກົດສົ່ງ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຟອມຂອງທ່ານຈະຖືກສົ່ງຫາພວກເຮົາ ເພື່ອເຂົ້າຂະບວນການສະໝັກສະມາຊິກ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ພວກເຮົາຈະສົ່ງການຢືນຢັນການເປັນສະມາຊິກຂອງທ່ານ ພ້ອມທັງຄໍາແນະນໍາໃນການເຂົ້າເຖິງສິດທິຂອງສະມາຊິກ ຜ່ານທາງອີເມວຂອງທ່ານ.