Lao CSO Platform

ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມລາວ

Lao Civil Society Organizations Platform

ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມລາວ

Lao Civil Society Organizations Platform

ໂຄງສ້າງການຈັດຕັ້ງ

ປີ 2021 ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ປະຈຳປີແລ້ວໄດ້ມີການຄັດເລືອກຄະນະກຳມະການປະສານງານຊຸດໃໝ່ ແລະ ຕົກລົງເປັນເອກະພາບແບ່ງອອກເປັນ 7 ຂະແໜງການ ເພື່ອໃຫ່ສອດຄ່ອງໃນການປະສານງານກັບພາກລັດ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືກັບຫຼາຍພາກສ່ວນ ໂດຍມີຄະນະກຳມະການປະສານງານທັງໝົດ ຈຳນວນ 11 ທ່ານ, ໃນນັ້ນມີຄະນະປະຈຳ 4 ທ່ານ ແລະ ຫົວໜ້າກຸ່ມ 7 ກຸ່ມຫຼັກຈຳນວນ 7 ທ່ານ ເພື່ອເປັນຕົວແທນໃນການປະສານງານລະດັບທ້ອງຖີ່ນ, ລະດັບຊາດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

Organization of the LCCC

A diagram showing the organizational structure of the Lao CSOs Coordination Committee

A diagram showing all the members of the Lao CSOs Coordination Committee