Lao CSO Platform

ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມລາວ

Lao Civil Society Organizations Platform

ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມລາວ

Lao Civil Society Organizations Platform

ພະນັກງານບັນຊີ-ການເງິນ

Organization Background

ວິໄສທັດ:

Cultivating awereness of environmental conservation in order to maintain food security, quality of life and sustainable living for ethnic minorities in remote areas of Laos who are heavily dependent on such natural resources as land, forest and rivers.

ເປົ້າໝາຍ:

  1. Capacity building on good forest and natural resources governance
    for internal staff to have good standardised skills with transparency
  2. Providing assistance to ethnic minorities to reach their highest potential
    capacity in term of management of ecology, social and environmental security.
  3. Empower local communities in participatory and transparently naturalresources

ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບໜ້າວຽກ

  1. ພະນັກງານບັນຊີ-ການເງິນ ຈົບຊັ້ນສູງຂື້ນໄປ ມີປະສົບການບັນຊີສາກົນຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ.ເງິນເດືອນເລີ້ມຕົ້ນ 250-750$/ເດືອນຂຶ້ນກັບ ປະສົບການ.
  2. ພະນັກງານພົວພັນພາຍນອກ. ຈົບປະລີນຍາຕີຂື້ນໄປ ຮູ້ພາສາຕ່າງປະເທດ ອັງກິດ, ຝຣັ່ງ,.. ແລະ ພາສາຊົນເຜົ່າໃດຫນື່ງຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ ມີປະສົບການພົວພັນວຽກງານກັບຫລາຍພາກສ່ວນ ເງີນເດືອນສາມາດຕໍ່ລອງກັນໄດ້.
  3. ອາສາສະຫມັກ/ເຝິກງານ ໃນຂະແຫນງພັດທະນາຄົນນະບົດ. ສືສານມວນຊົນ. ວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ມີຄ່າຕອບແທນ ແລະ ສະຫັວດດີການຫລາຍຢ່າງຮັບຈຳນວນ 05 ຕໍາແຫ່ນງ ເຝືກງານເປັນມີຕໍາແຫ່ນງງານໄວ້ຮອງຮັບ.

ຫມາຍເຫດ: ທຸກຕຳແຫ່ນງແມ່ນຕ້ອງມີພາຫານະຫຼືສີ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການທຽວວຽກເປັນຂອງຕົນເອັງ. ມີໃບຂັບຂີ່ເປັນຂອງຕົນເອັງ. ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ.ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຢາເສບຕິເແລະພືດຕິກຳທາງເພດ(ຄົນພິການກໍ່ສາມາດສະຫມັກໄດ້)  ທ່ານທີ່ສົນໃຈສາມາດສະຫມັກໄດ້ທີ່: gca.laos@gmail.com ສົ່ງພຽງແຕ່ CV ຢ່າງດຽວກໍ່ໄດ້. ໂທລະສັບ: 020 55078586 ປິດຮັບສະໝັກທີ 27/04/2023

ຕິດຕໍ່