Lao CSO Platform

ບັນຊີ-ການເງິນ 1 ຕຳແໜ່ງ

ປະກາດຮັບສະໝັກ ບັນຊີ-ການເງິນ 1 ຕຳແໜ່ງ ບ່ອນປະຈຳການ: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ມີການເດີນທາງໄປຕ່າງແຂວງໃນບາງໂອກາດ ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ: ຄຸ້ມຄອງຄັງເງິນສົດ ແລະ ການເບີກຈ່າຍ ລົງບັນຊີລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ຮັກສາເອກະສານດ້ານບັນຊີການເງິນ ແລະ ໃບບິນຕ່າງໆ ຊ່ອຍວຽກບໍລິຫານ ລົງຊ່ອຍວຽກພາກສະໜາມບາງຄັ້ງຄາວ ສະຫຼຸບລາຍງານບັນຊີ-ການເງິນ ວຽກອື່ນໆທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ ຄຸນສົມບັດ: ບໍ່ຈຳກັດເພດ, ບໍ່ຈຳກັດອາຍຸ ບໍ່ຈຳກັດວຸດທິການສຶກສາ ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນຢາກປະກອບສ່ວນໃນວຽກງານພັດທະນາສັງຄົມ ສາມາດໄປເຮັດວຽກຕ່າງແຂວງໄດ້ ສົນໃຈດ້ານໂຕເລກ ແລະ ການກວດສອບ ລະອຽດຮອບຄອບ ແລະ ມັກກວດວຽກຊ້ຳຄືນ ຮູ້ນຳໃຊ້ MS Word, Excell, Powerpoint ສະໝັກ ໂດຍສົ່ງຈົດໝາຍແນະນຳໂຕ ແລະ ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້ (CV) ມາທີ່ ສະມາຄົມສົ່ງເສີມການອະນຸຮັກສິລະປະວັນນະຄະດີ (ສອສວ) ເຮືຶອນເລກທີ 001, ຖະໜົນທົ່ງສ້າງນາງ, ບ້ານທົ່ງສ້າງນາງ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໂທ 030 5361765, What’s […]

ທີ່ປຶກສາດ້ານການສື່ສານກ່ຽວກັບສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ

 ຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ຂອບເຂດການຈ້າງງານ ການຜະລິດຂໍ້ຄວາມສຳຄັນ ແລະ ເຄື່ອງມືສື່ໂຄສະນາ ຄວາມເປັນມາ ສະມາຄົມສຸຂະພາບຊຸມຊົນ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ (ສສຮ) ແມ່ນອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມລາວ ເຮັດວຽກສົ່ງເສີມຊຸມຊົນເພື່ອຂໍການສະຫນັບສະຫນູນທາງດ້ານນະໂຍບາຍ, ສິດທີໃນການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການສຸຂະພາບທົ່ວເຖີງ ແລະ ເທົ່າທຽມ ລວມທັງການສົ່ງເສີມຄວາມສະເຫນີພາບບົດບາດຍີງຊາຍ ແລະ ບົດບາດທາງເພດ ແລະ ຕ້ານການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທຸຮູບແບບຕໍ່ແມ່ຍີງ, ເດັກຍີງ, ເດັກນ້ອຍ ແລະ ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກກັບພະຍາດ ໃນສປປລາວ. ສສຮ ຮວ່ມມືກັບ ສູນວິໄຈພະຍາດຊຶມເຊື້ອລາວ-ຄຣິດຕົບ ເມຣີເອີ(CILM) ໂດຍໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກExpertise French. ພາຍໃຕ້ໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ສະມາຄົມຍັງໄດ້ມີກິດຈະກໍາການເຂົ້າເຖິງກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່ເນັ້ນໃສ່ສອງກຸ່ມປະຊາກອນຄື: ແມ່ຍິງຖືພາ ແລະ ໄວໜຸ່ມ. ການເຂົ້າເຖິງແມ່ຍິງຖືພາແມ່ນໄດ້ແນະນຳໃຫ້ໄດ້ຮັບການບໍລິການຝາກທ້ອງ ແລະ ກວດຫາ 3 ເຊື້ອພະຍາດເຊັ່ນ: ເອສໄອວີ, ຊີຟີລິດ ແລະ ພະຍາດອັກເສບຕັບບີສສຮມີແຜນຜະລິດສື່ໂຄສະນາເພື່ອສົ່ງໃຫ້ທຸກຄົນສາມາດເຂົ້າເຖິງຄວາມຮູ້, ການບໍລິການຮດ້ານສຸຂະພາບຢ່າງທົ່ວເຖິງ, ເປັນມິດ, ມີຄວາມໝັ້ນໃຈໃນການມາຮັບບໍລິການ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຕິດຕາມປະເມີນຄຸນນະພາບການບໍລິການໃນສະຖານທີ່ໂຮງຫມໍ ແລະ ຊຸມຊົນ ໂດຍຜ່ານລາຍບຸກຄົນ, ກຸ່ມຄົນ […]

Admin Officer

Tasks for office administration workers: • Practice fundamental financial management, including handling the Treasury, managing daily cash flow, and preparing deposits for approval through both the Treasury and banks. Additionally, summarize reports for the head of the workforce. • Establish administrative and financial procedures in compliance with the Association’s rules. Create a tracking system to […]

Consultancy to develop online teaching/learning materials

Background & Objective The Lao Ministry of Health (Centre for HIV/AIDS and STI), in collaboration with the NGO CHIAs (Community Health and Inclusion Association), recently completed two essential manuals supported by IQVIA/Global Fund: A Manual of Procedures for implementing community-based HIV programs (for management/supervisor level) Reference Manual/Self-Study Manual for outreach workers, case workers, and service […]

Two Administration Officers

EU cooperation project looking for two Administration Officers The Lao Cooperation Facility (LCF) is a project financed by the European Union to support the programming and implementation of the EU-Lao PDR cooperation and the Team Europe approach. The project is managed by the Europe-based company Four Assist (www.4assist.eu). The LCF is looking for two Administration […]

International Audit

TERMS OF REFERENCE Audit of Project Financial Statements Youth’s Voice to Prevention of Elder Abuse and the Respect for Seniors BACKGROUND The project, Voice Grant No. V-201 43-LA-1F, Youth’s Voice to Prevention of Elder Abuse and the Respect for Seniors was approved on 11 August 2021, to influence decision makers for policy change towards the […]

Monitoring Evaluation and Learning (MEL) Coordinator

Job Description                                                                                                       Position: Monitoring Evaluation and Learning (MEL) Coordinator Grade Department & Location: Program Quality Unit; Vientiane Capital Date: Quarter 1, 2024 Reports to (position): Director and Program quality director Purpose:  The purpose of this roles is to support CHIAs Programs to: –        Improve monitoring, evaluation and learning and knowledge management; –        Support capacity […]

Finance Officer

Job Opening: GDA Finance Officer Location: Vientiane Capital, with travel to project sites Reports To: Finance Manager Organization: Gender Development Association, GDA, is a leading Gender Rights Non-Profit Association, working throughout Lao PDR since 1991. GDA works to empower women and men to achieve gender equity through joint action, knowledge sharing and ending gender-based violence and discrimination. Our team […]

GDA Project Officer

GDA Project Officer Job Opening: Project Officer Location: Vientiane Capital with frequent travel to project sites Reports to: GDA Management Team Organization: The Gender Development Association (GDA) is a non-profit organization that has been at the forefront of promoting gender rights in Laos since 1991. GDA’s mission is to empower women, men, adolescent girls, and children, fostering gender equity […]