Lao CSO Platform

Communications Assistant Intern

        Communications Assistant Intern Cord is an international Non-Governmental Organisation (iNGO) with administrative headquarters in the United Kingdom and an operational staff team in Laos.  Cord has 50 years of experience in humanitarian and development work with communities worldwide affected by conflicts. We believe that people can only flourish where strong relationships […]

Finance, Administration and Logistic Intern (FALI)

Finance, Administration and Logistic Intern (FALI) Cord is an international Non-Governmental Organisation (iNGO) with administrative headquarters in the United Kingdom and an operational staff team in Laos.  Cord has 50 years of experience in humanitarian and development work with communities worldwide affected by conflicts. We believe that people can only flourish where strong relationships exist […]

ພະນັກງານການເງິນໂຄງການ

ປະກາດຮັບສະຫມັກພະນັກງານ ຕຳແຫນ່ງ: ພະນັກງານການເງິນໂຄງການ (Project Finance Officer) ໄລຍະເວລາ: 13 ເດືອນ (June 2024 ຫາ June 2025) ບ່ອນປະຈຳການ: ບ້ານໂພນພະເນົາ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ສະມາຄົມເພື່ອພັດທະນແມ່ຍິງ ແລະ ການສຶກສາກົດໝາຍ (ADWLE) ແມ່ນສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ໃນປີ 2012. ມີຄວາມຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານ ໃນຕຳແຫນ່ງ ພະນັກງານການເງິນໂຄງການ ເພື່ອມາປະຕິບັດໂຄງການ “ການເຂົ້າເຖິງຄວາມຍຸຕິທໍາຂອງຜູ້ດ້ອຍໂອກາດໃນຊຸມຊົນ” ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນສະຫນັບສະໜູນຈາກ ທະນາຄານ ໂລກ ແລະ ອົງການເຮວີຕັດ ຊຶ່ງຈະໄດ້ປະຕິບັດຢູ່ ເມືອງບໍລິຄັນ ແລະ ເມືອງປາກກະດິງ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ຊຶ່ງບາງຄັ້ງຈະ ໄດ້ລົງໄປທ້ອງຖິ່ນນີ້. ຂອບເຂດໜ້າວຽກຂອງພະນັກງານການເງິນໂຄງການ: 1. ຮັບຜິດຊອບລວມກ່ຽວກັບການເງິນ ແລະ ບໍລິຫານຂອງສະມາຄົມ ເຊັ່ນ: ແຜນງົບປະມານ ແລະ ລາຍງານປະຈຳປີ ຂອງໂຄງການເພື່ອຮັບຮອງໂດຍຄະນະບໍລິຫານງານ ແລະ ຮັບປະກັນການນໍາໃຊ້ງົບປະມານໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບ […]

Finance 

Job Description    Position Finance Grade F Reports to (position): Donor Department & Location Finance Unit, VLED Date: 10th May 2024 Purpose: Finance will be responsible for end-to-end accounts management, budget and reporting for smooth operations. It serves as a point of contact/process owner on behalf of Finance Department to ensure smooth accounts transactions as […]

A consultant for a Gender, Equity, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) assessment of IP2 Partners and its communities.

A consultant for a Gender, Equity, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) assessment of IP2 Partners and its communities. Terms of Reference Position Title:  A consultant for a Gender, Equity, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) assessment of IP2 Partners and its communities. Place of Assignment:  Vientiane capital with online meetings. Reporting to: Director of Gender Development Association Duration:  May-June 2024 […]

ຜູ້ປະສານງານ ປະຈຳຢູ່ສໍານັກງານໃຫຍ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ ສະມາຄົມເພື່ອຄົນໂອທິສຕິກ (ສພອ) ເປັນສະມາຄົມທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍຜູ້ປົກຄອງທີ່ມີລູກໂອທິສ ຕຶກ ຕາມດຳລັດວ່າດ້ວຍສະມາຄົມເລກທີ 238/ລບ, ລົງວັນທີ 11 ສິງຫາ 2017. ປະຈຸບັນ ສະມາຄົມມີ ສະມາຊິກລວມທັງມົດ 170 ຄົນຢູ່ທົ່ວປະເທດ. ສພອ ມີວິໃສທັດຄື ບຸກຄົນໂອທິສຕິກສາມາດດໍາລົງຊີວິດໄດ້ຢ່າງ ເປັນເອກະລາດ ມີສິດສະ ເໝີພາບ ແລະ ເທົ່າທຽມ ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ອົບອຸ່ນ. ສພອ ມີພັນທະກິດໃນການ ເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນໂອທິສຕິກ ໃນການສົ່ງເສີມສະໜັບສະໜູນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າເຖິງ ການບໍລິການຕາມສິດ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ, ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມື ກັບອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ໃນ ສປປ.ລາວ ແລະ ສາກົນ ມີຄວາມຕ້ອງການ ເພື່ອນຮ່ວມງານໃໝ່ ເພື່ອຈະມາເຮັດໜ້າທີ່ເປັນ ຜູ້ປະສານງານ ປະຈຳຢູ່ສໍານັກງານໃຫຍ່ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ທ່ານໃດທີ່ມີຄວາມສົນໃຈກະລຸນາສົ່ງເອກະສານສະໝັກເຂົ້າມາທີ່: souliyarvongxay@gmail.com ເບີໂທ: 020 5777 9363 ທ່ານ ສຸລິຍາ ວົງໄຊ. ວິທີການສະໝັກມີດັ່ງລຸ່ມນີ້: 1. […]

ອໍານວຍການ ສະມາຄົມເພື່ອຄົນໂອທິສຕິກ

ປະກາດຮັບສະໝັກ ພະນັກງານ ອໍານວຍການ ສະມາຄົມເພື່ອຄົນໂອທິສຕິກ ສະມາຄົມເພື່ອຄົນໂອທິສຕິກ (ສພອ) ເປັນສະມາຄົມທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍຜູ້ປົກຄອງທີ່ມີລູກໂອທິສ ຕຶກ ຕາມດຳລັດວ່າດ້ວຍສະມາຄົມເລກທີ 238/ລບ, ລົງວັນທີ 11 ສິງຫາ 2017. ປະຈຸບັນ ສະມາຄົມມີ ສະມາຊິກລວມທັງມົດ 170 ຄົນຢູ່ທົ່ວປະເທດ. ສພອ ມີວິໃສທັດຄື ບຸກຄົນໂອທິສຕິກສາມາດດໍາລົງຊີວິດໄດ້ຢ່າງ ເປັນເອກະລາດ ມີສິດສະ ເໝີພາບ ແລະ ເທົ່າທຽມ ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ອົບອຸ່ນ. ສພອ ມີພັນທະກິດໃນການ ເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນໂອທິສຕິກ ໃນການສົ່ງເສີມສະໜັບສະໜູນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າເຖິງ ການບໍລິການຕາມສິດ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ, ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມື ກັບອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ໃນ ສປປ.ລາວ ແລະ ສາກົນ. ໃນປີ 2022, ຄະນະບໍລິຫານງານ ຂອງ ສພອ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາແຜນຍຸດທະສາດສະບັບໃໝ່ ຮອດປີ 2030 ໂດຍມີ 3 ເປົ້າໝາຍຍຸດທະສາດ ປະກອບມີ: 1. ການສະໜັບສະໜູນດ້ານນະໂຍບາຍ […]

A consultant for a Gender, Equity, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) assessment of IP2 Partners and its communities.

A consultant for a Gender, Equity, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) assessment of IP2 Partners and its communities. Terms of Reference Position Title:  A consultant for a Gender, Equity, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) assessment of IP2 Partners and its communities. Place of Assignment:  Vientiane capital with online meetings. Reporting to: Director of Gender Development Association Duration:  May-June 2024 […]

ອາສາສະໝັກບໍລິການຊຸມຊົນ Community Outrreach Supporter 16 ຕໍາແໜ່ງ

  ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ ສະມາຄົມ ສຸຂະພາບຊຸມຊົນ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ສສຮ ແມ່ນອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມລາວທີ່ເຮັດວຽກສົ່ງເສີມປະຊາກອນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃນການເຂົ້າເຖີງການບໍລິການສຸຂະພາບຢ່າງ ທົ່ວເຖີງ ແລະ ເທົ່າທຽມ. ຕໍາແໜ່ງງານ ອາສາສະໝັກບໍລິການຊຸມຊົນ Community Outrreach Supporter COS 16 ຕໍາແໜ່ງ ຊື່ໂຄງການ ໂຄງການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການ ສໍາລັບວຽກງານສະກັດກັ້ນຕ້ານເຊື້ອເຮສໄອວີ / Health And Nutrition Services Access Project (HANSA) ພື້ນທີ່ໂຄງການ ແຂວງວຽງຈັນ 5 ຕໍາແໜ່ງ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ 5 ຕໍາແໜ່ງ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ 3 ຕໍາແໜ່ງ ແລະ ແຂວງຄຳມ່ວນ 3 ຕຳແໜ່ງ ໄລຍະເວລາໂຄງການ 1 ປີ ຫນ້າວຽກຫຼັກ ພາລະບົດບາດຂອງອາສາສະໝັກ (COS) 1.      […]

Finance and Admin Officer

  Job Description                                                                                       Position Finance and Admin Officer Grade C1 Department & Location Finance Department, LCCC Office, Vientiane Capital Date Reports to (position): Finance Manager Purpose:  The will work and support on LCCC administration and financial management activities and other operations under grant and provide assistance to the Project Manager/Grant Finance Manager, including […]